sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Kasım 2004

mutluluk mu?

Mutluluktan bahsetme. Ya siyah ya beyaz cunku. Beyaz ya da siyah. Arada bir ton yok. Kirik beyaz ya da koyu gri yok. Tutarsiz davranislara kararsiz duygular var. Abartmak, uzulmek. �ste benim ozelligim. Durmak hic yok.
Durmak yok kosmak var. Nereye kosuyorum diye sormak, nereye varacagimi bilmek yok. Hiz kaybindan korkmak, dusunce dudaklarla gulmek var. Bir palet kac renk, guldukce aglamak mat mi durur parlak mi, dusunmek yok. Hayal etmek biraz var, ozlemek cok. Belki gitmek ama gel demek hic yok.
Silgi kaybolmus olabilir
yine de bir yerlerde
renkli kalemlerim hala var.

1 Comments:

Blogger tolgAltug said...

ya burda, ya yok... beyaz ve siyah... aramak var ... ula�mak var ... d���nmemek laz�m belki... hareket d���ncenin �n�nde olmal� ve d���nce asla �n plana ��kmamal�.. o zaman ge�mi� girer i�in i�ine ��nk�..hareket zaman� olu�turur ve d���nce ge�mi�i sorgular hep. a priorisi olmu�tur ge�mi� d���ncenin. bir yandan ge�mi� �u ana utopyas�n� b�rak�r di�er yandan o ge�mi� �u anda olu�mu�tur.. o zaman ba�lar i�te aray��..ve sen arad���n� aramaya ba�lars�n ve ainsi de suite... sonunda vazge�ersin aramaktan .. sonra kafan� bir �evirmi�sin ve beyaz olmu� her yer..mutluluk sonsuz bir �imdi i�inde aray��t�r i�te.

1:33 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google