sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

13 Ocak 2005

no cry no woman

Birinin yesil gozleri ve yeni yesil kazagi, digerinin siyah gozleri ve siyah ince bir hirkasi var. �kisi de cok guzel. Suanda bir barda ickilerini yudumluyor olmalilar. Ayrildigimizda cakirkeyiftik, onlar geceye devam etmek istedi. �cmek, gulmek, dedikodu yapmak ve benzeri seyler icin...
�kisinin de suan icin sevgilileri yok. Bunu bazen gulerek, bazen uzulurmus gibi yaparak, bazen uzulerek, bazen takmayarak, bazen dalga gecerek, bazen sorunu aciklarmis, bazen cozumu sunarmis gibi yaparak kendileri soyluyor: '' Benim sevgilim yok !''
Suan ickilerini yudumlayan iki guzel kadin dusundugumde emin olamiyorum, kahkahalar atarken uzaktan ulasilmaz ve tehlikeli mi gozukuyorlar, yoksa egilip birbirlerine kesismelerini mi gosteriyorlar, hem demirden mi halleri hem satenden mi? Belki de futursuz bir avci olmak, ve ayni anda avlanmak istemek, hem ilgilenmez gozukmek, hem gulumsemek hem yuz vermemek, sinyal vermek ama sollamamak, eve yalniz donmekten ayni anda hem hakli bir gurur hem de kirilgan bir huzun hissetmek sadece kadinlara ozgu bir sey.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google