sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

02 Mart 2005

yor(d)um

''Bak boyle olmuyo ama, buraya yorum falan yapacak bir arac ekle, seninkisi okura eziyet, okurla direk temas iyidir... '' dedi bitkisel hayat. Ben de ''Ama sen bilmiyosun benim sayfami sadece birkac kisi okuyor onlar da kendim gibi tembel arkadaslarim, yorum yazmaya usenirler'' diye cevap vermedim, yorum kismi ekledim. Gozumuz aydin.
ps. Tamam panik yok, siz rahat olun, sadece o yazacak yorum.

12 Comments:

Blogger bitkisel said...

Kim demi� yorum yapan olmaz die

Pop-Up �eklinde olsun demi�sin ama onu Haloscan die bi site sa�l�yor,blogger de�il.
Ammma az �nce ��rendime g�re haloscan 3 ayda bir yorumlar� siliyormu�.Ci�erim s�zlad� valla,san�r�m bende Blogger'�n kendi yorum sistemine d�necem.Seninkide b�ylecene kals�n derim...

11:09 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

tamam boyle kalsin benimkisi, tesekkur ederim

11:58 ÖS  
Anonymous Adsız said...

aaaaaaa...

11:59 ÖS  
Blogger oky said...

kim demi� blogger'�n kendi yorum �eysi pop-up de�il diye. ahanda ben mesela �u an pop-up'ta yaz�yorum. haloscan 3 olmasa bile bir m�ddet sonra siliyor, akl�mda 3 olarak kalm��, koyay�m haloscan'e.

12:39 ÖÖ  
Blogger oky said...

ben de her yerden f�rl�ycam he illa di mi.

12:41 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Eyvalla OKY,hakkaten oluyormu� haa
Ama ne bilim ben Halo daha bi kullan��l� gibi geliyodu bana.

1:08 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

bende okuyorum hem.
sugibi

2:26 ÖS  
Blogger mtlda said...

hoyt herkes burda yine.
�ey dicektim
simiole �eysi �ok musiki bi �ey. insan�n beste yapas� geliyor. ama m�zi�in ne demek oldu�unu bilmiyorum ben. �yle.

6:58 ÖS  
Anonymous Adsız said...

aglamak istiyorum...
simge

7:59 ÖS  
Blogger goku said...

okunmas mi beaa.ailece takip ediyorus

1:50 ÖS  
Anonymous Adsız said...

:) Bende okumaya ba�lad�m hem de en eskiden. D�n b�t�n ar�ivin bitti, kom�uday�m dedi�in di�er blogda... bug�nde s�k�ld�m gene ne yapay�m dedim ba�tan okuyorum blo�unu:)

1:47 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:) cok tatlisin chloe, simdi sira bende, acilsin bakalim circirbocegi hemen.

sevgilerimle.

8:36 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google