sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

04 Nisan 2005

bitmistir.

Bitkisel yardim hattim sayesinde ilk baslik denememi gerceklestirmis bulunuyorum. 2 Volum tesekkur ediyorum kendisine :)
Yukardaki gecici baslik yenisi gelene kadar kalsin. Nasil olsa cozdum olayi. Yuppiiii. Artik Matrix goruyorum dunyayi !

17 Comments:

Blogger goku said...

Art�k bomba bi ba�l�k bekliyoruz senden..

11:55 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

evet goku, muthissin. tabii ki bu olmali. el bombasi fotografi buluyorum simdi. super olucak

12:35 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Cok hos, pek bi hos olmus! Gule gule kullaniniz efendim! Ya ben de istiyorum boyle atraksiyonlar yapmak. Birileri bana da ogretse ya su isi allah rizasi icin :)

2:59 ÖÖ  
Blogger goku said...

�yilerin dostu k�t�lerin can d��man� bitkisel e �a�r�da bulunuyorum burdan.Halk�n�z size muhta� devletluum.Saraydan ��kman�n vakti gelmi�tir.Ya Allah..

5:21 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Bitkisel mesgul adam, rahatsiz etmeyelim. Bewitched, ben sana ogretirim :)

2:04 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Abartmay�n arkaaa�lar ben sadece basit bir deneme yan�lmac�y�m,2 elim kanda olsa yard�m ederim.
(Ama iddialiy�m ben ba�ka kimse bu kadar baside indirgeyemez hadiseyi.�ndirgat�r�m ben,d�tt�r� d�r���r�

2:27 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

bitkisel, bi anligina da olsa boyle bir kelime varmiydi diye dusundugumu itiraf etmeliyim. indirgator... bravo valla

2:41 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Yettim gari! Herkesler bana yard�m etmek istiyorken haz�r...:) Bu f�rsat� ka��rmayay�m bari! Hadi s�yleyiverin canlar�m ci�erlerim nedir bunun oluru? �ndirgat�r bey? Simiole Han�

8:07 ÖS  
Blogger goku said...

Hmmm ba�l�k..Yaa i�te,bilmem ki nas� desem �����.Bi edit�r el atmal� m� yoksa nedir :)

8:19 ÖS  
Blogger goku said...

Ba�l��a bak�nca sanki monit�r�m�n �st�nden s��ray�p kafa atcakm��s�n gibi geliyor :)

11:29 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Bewitched Hanim, suan saat gecenin ucu yarin size bitkiselinkinden derleme aciklayaci bir mail atarim.


Goku zaten hicbi baslik icime sinmiyor photoshop ve photophiltre programlariyla iki gundur hayati zehir ediyorum kendime. Bak cidden kafa atarim ona gore :)

3:18 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Ah elleriniz simdiden dert gormesin Simiole Hanim :) Sabirsizlikla bekliyorum aciklayici mailinizi :) Minik pisiciginizi de benim yerime bir iki mincirmanizi rica ediyorum.

9:53 ÖÖ  
Blogger lori said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

10:56 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

6 nisan 13.37 itibariyle, bewitched hanim'a teknik mailini atmis bulunuyorum. Tanrim bugunleri de mi gorecektim. Karmakarisik duygular icindeyim.

Bilgisayar uzmani oldum oho oho, bitkisel'e sevgiler.

1:39 ÖS  
Blogger culdesac said...

�ok �irin olmu���! eline sa�l�k indirgator, g�le g�le kullan simiole.
fakat bilmiyorum dikkat ettiniz mi? link neden blog - anasayfaya de�il de flickr'a gidiyor? �yle olsun istedi�iniz i�in mi �yle yoksa bir dalg�nl�k sonucu mu �yle kald�

1:39 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Yok yok ba�l�kla ilgili bi �al��mam olmam��t�r.Sadece teknik bilgimi payla�t�m kar�nca karar�

2:07 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

culdesac, bunu hic dusunmemistim.
bitkisel konu hakkinda bisi solemek ister misin :)

2:44 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google