sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Nisan 2005

oylesine bir gun

''Baba cok kotu bisey oldu. Cantami caldilar herseyim gitti. Cuzdanim, ehliyetim, pasaportum...''
''Anne bisey diyecegim nolur kizma. O. ve ben bir haftadir Barselona'dayiz aslinda...''
''Askim gercekten o yorumu kim yazdi bilmiyorum. Hosuma gitti ama yine de seni seviyorum...''

11 Comments:

Anonymous fisher king said...

Simiole ben senden cok hoslaniyorum. Sen ne kadar super birisin. Tahmin ediyorum ki cok da guzelsin ayrica. Bir sevgilin oldugunu biliyorum ama benimle tanismayi kabul edersen pisman olmayacaksin. Gul dokmek istiyorum yollarina. Askima karsilik vermezsen kendimi oldururum.

2:29 ÖS  
Blogger starbug said...

muhahhhaha =)))))

4:03 ÖS  
Blogger goku said...

Do�um g�n�de en kaz�k derslerle bo�u�an bi adam� anca b�yle bi�i g�ld�rebilirdi.Bravo alk��l�yorum :))

5:16 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Goku dogum gununu bir kez de burdan kutluyorum :)

5:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

herkes uyansin da baliga gidelim :)))

5:50 ÖS  
Blogger goku said...

Tekrar te�ekk�

6:52 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Bune be?

10:27 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

bu derken neyi kastettigini anlarsam cevap verebilirim bitkisel :)

11:22 ÖS  
Blogger bitkisel said...

fisher king'in kuyru�unu kovalayan bal���ndan...

1:32 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

fish sakasi :)

1:45 ÖÖ  
Blogger culdesac said...

tam dayakl�ks�n! :D

3:07 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google