sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

19 Nisan 2005

sorumlu muyum sorunlu mu

Laptopuna yapisik yasayan bir kisi olarak, Her gun tiklananlarda yeni yazilar goremeyince oooflardim. Sanki onlar bana karsi sorumlu. Sanki her gun yazmak zorundalar. Bir aciklama da yoksa merak ederdim. (orn: Goku hala sinavlarin bitemedi mi?)
Oysa unutmusum ki, disarda da bir hayat var. Ben mesela su bikac gundur -neredeyse hic- nete girmedim ve onumuzdeki iki-uc gun daha yokum. Bu yuzden bu sayfaya bakip da benim gibi hisseden biri varsa sadece ona asagidaki aciklamayi yapmak istedim:
Sevgilime kavustum. Annesine de. Uclu bir grup halinde yemek yiyoruz, dolasiyoruz ve ''sohbet'' ediyoruz. Onu seviyorum...Ucagi pazar.

9 Comments:

Anonymous idil said...

Parklara bahcelere sokak aralarina da wi-fi(boyle miydi ya bunun adi?) sistemini gelistirseler hic fena olmayacak degil mi?
Bi insan kaynanasiyla bu kadar mi iyi gecinir ama unutmamak lazim bir erkegin kalbine giden yol midesinden gectigi gibi,annesiyle kurulan iyi iliskilerden de gecer!!!muthis uclu neydi o dondurmalar bugun oyle aklimi basimdan aldi!!!
yatiya beklerim ve de operim

10:34 ÖS  
Blogger goku said...

S�navlar bitti projeler ba�lad�.Mazeret bu diil asl�nda.Yazmak istiyorum ama bi haller var �st�mde.Monit�r�n kar��s�na ge�ince trene bakan �k�z misali kal�yorum �ylecene.Fark�ndaysan herkesde bi durulma var.Mevsim ge�i�indendir belkide.Neyse ben utand�m.Sanki vazifeden ka�an asker gibi hissettim kendimi.Bug�nden tezi yok geri d�n�yorum.Sorunlu de�ilde sorumlu oldu�unu d���nd���m� s�yleyerek sat�rlar�ma son veriyorum.

5:25 ÖÖ  
Blogger goku said...

Pasta yap ona.�ok g�sel oluyo..

10:25 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

idil ya, hayat zor aslinda.

4:21 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

goku iyi fikir :)

4:22 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Evet ,terk edilmi� bir blog g�r�nt�s�

12:59 ÖÖ  
Blogger SuGibi said...

bi kaynana en fazla iki g�n kalmal�d�r o�ulla gelinin yan�nda. fazlas� zarard�r. beklemekteyizdir gitmesini. gitmi�tir, simiole �immdi yazacakt�

12:48 ÖS  
Blogger goku said...

Kat�l�yorum 2 g�nden fazlas� maraz do�urur..

7:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

gitti, geldim, bitti, ben de galiba bittim.
herkese merhaba :)

9:09 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google