sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Mayıs 2005


adim

5 Comments:

Blogger caulerpa said...

senin ayaklar�n �ok gussel biiiiirr.. d�n gittim himen k�rm�z� oje ald�m ama niye oyle olmad� yawss ikiiiiiii... peki ben istesem numaras�n� sende versen, bende ayaklar�m� utand�rsam biraz nas�l olur.. �������, d�����rtt , be�� , say bak, say bakk, sayyy bak.

9:17 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

ruin, l'oreal marka, cok pahali 578 numarali bir oje kullaniyorum demek isterdim ama yalan :) Benim aldiklarim buranin en ucuz ve dandik ojeleri ve demin baktim, uzerlerinde numara bile yok. �stanbul'da Flormar'in bir tane kipkirmizisi vardi, onu dene istersen. Veya zenginsen git bir magazaya ''rubin red tonlarinda oje istiyorum'' de, havali olur :))

2:13 ÖS  
Blogger SuGibi said...

hahhaa benim oje surecek ayak tirnaklarim bile yok. hepsini kesiyorum nerdeyse kokunden. zaten yasak isyerinde acik ayakkabi giymek. haftasonu da kirmizi nikelarimdan baska ayakkabi tanimam.

2:38 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sugibi bak kedi de geldi, ise gitmenin bir de eve donusu var, deme boyle seyler. kirmizi ruhun gidasidir, yenmez de yaninda yatilir falan filan aaa ne diyorum ben oho oho ;)

2:57 ÖS  
Blogger caulerpa said...

-- robin red tonlar�nda oje istiyorum..
-- buyrun
--- hmmm demek bu.. neyse sonra al�r�sss
yapar�ss bizde , hem haval� olur hem hesapl�..

ps: yahuss denizde ne gussel durur bunlar gusselim .. suyun i�inde japon bal�klar� gibi 10 tane hiihii

4:17 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google