sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

28 Mayıs 2005

aynada yuzum matrix yesili

Cok dijital hissediyorum kendimi bu aralar. Evde gecirdigim zamanin yuzde 70'inde kucagimda toshi. Internet'siz bir hayat dusunemiyorum. Teknik sorunlar beni cildirtiyor: Oysa sen deli misin git dolas, disari cik, cicek kokla, maili bosver mektup yaz, kagidi hisset, kalin mi ince mi, beyaz mi bej mi, hatta bir kosesine parfum damlat, pul sec, la postaneye yuru, gonder, mutlu ol, biraz caba sarfet, hissederek yasamak icin -romantik caglardaki gibi-, artik basilmayan o kitap icin amazon'a bakacagina sahaflara git, raflari kokla, bedeninle iz sur, ileri teknolojiler insani golgelestiriyor, bu cumleyi tezine ekle, yani kisaca : biraz yorul artik, robotlasmamak icin.

5 Comments:

Blogger sarah said...

boyle sozler varken ben ne diyim...

"Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Laisser br�ler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arm�nie
Qu'un soir ils puissent
Papier ma�s
Vous r�chauffer

Un peu d'amour
Papier velours
Et d'esth�tique
Papier musique
C'est du chagrin
Papier dessin
Avant longtemps

Laissez glisser
Papier glac�
Les sentiments
Papier collant
�a impressionne
Papier carbone
Mais c'est du vent

Machin Machine
Papier machine
Faut pas s'leurrer
Papier dor�
Celui qu'y touche
Papier tue-mouches
Est moiti� fou

C'est pas brillant
Papier d'argent
C'est pas donn�
Papier-monnaie
Ou l'on en meurt
Papier � fleurs
Ou l'on s'en fout

Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Laisser br�ler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arm�nie
Qu'un soir ils puissent
Papier ma�s
Vous r�chauffer"

Serge Gainsbourg

9:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cok cok cok cok cok cok cok ama cok guzel. tesekkurler sarah.

10:08 ÖS  
Blogger merve said...

aaaa ben bu �ark�y� emule den daha 2 g�n �nce indirdim gainsbourg,birkin,dutronc birlikte s�yl�yolar ama biraz daha canl� bir versiyonunu da dinlemi�tim kim s�yl�yor bilmiyorum way be b�le ba�lant�lar ne ho�:)

8:58 ÖÖ  
Blogger sarah said...

Yanilmiyorsam daha canli versiyonu Regine soyluyordu,

sevgiler

1:42 ÖS  
Anonymous sothis said...

oha, daha ge�en g�n serge gainsbourg ile ilgili yorum yazd�

11:14 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google