sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Mayıs 2005

bal dok-me sakinnn

Bahar temizligi yaptim ve isyan ediyorum: bir daha ki bahara kadar butun temizlikleri O. yapacak ! Bu minicik evden bu kadar toz nasil cikar allahim, elektrik supurgesinin motoru patladi, icinde torbasi yokmus galiba. Ne kadar zekiyim bazen. Bulasiklari yikadim, halilari kaldirdim, yerleri viledayla sildim, butun bunlari neden tek basima yaptigimi sorguladim ve tam bayilacakken, durdum, bu ani olumsuzlestirdim. Ah mami ah, beni boyle gorseydin gozlerin yasarirdi heralde. Husniye teyze odami temizlemesin diye ortaligi yiktigim zamanlari hatirliyorum da...�lahi adalet budur diyorum.

2 Comments:

Blogger cimcime said...

g�le g�le kirlet:)Ne g�zel mis gibi olmu� ama ben bal d�k�p yalamak istemiyorum.Sitenle d�n tesad�fen tan��t�m ve bay�ld�m art�k herg�n t�k t�k's�n benim i�in:)
Sevgilerimle,

2:30 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cimcime her gun beklerim :)ben de pirinc ununun burada ne oldugunu ogrendigim an senin cilekli pudingini yapmaya karar verdim.

2:48 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google