sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

02 Mayıs 2005

beyin firtinasi

Kalan gunlerimi tezime adamazsam, mezun olamayacagim.
Mezun olamazsam, bir sene daha tez hazirlayacagim.
Bir sene daha tezle ugrasirsam, bir sene daha gec calismaya baslayacagim.
Bir sene gec ise baslarsam, bir sene daha gec O.nunla evlenecegim.
Bir sene gec evlenirsek, birkac sene daha gec bebeklerimiz olacak.
Birkac sene daha gec bebeklerimiz olursa, birkac sene daha yasli anne olacagim.
Yasli anne olursam, bebeklerimle hoplayip ziplayamayacagim.
Bebeklerimle oynayamayacaksam, bebekler ne ise yariycak.
Bebekler bir ise yaramayacaksa en iyisi ben simdiden tezi bosveriyim.
Tarzinda dusuncelerimi durdurmam gerekiyor.

Bebeklerin bir ise yaramasi icin ders calismam lazim.

ps. Mami bu sayfayi kazara bir gun gorursen, unutma ki, yani sey, espri olsun diye yaziyorum ben. Senin kizinin hedefleri buyuuuuuk, bilirsin.

3 Comments:

Blogger starbug said...

i�ler sona kald� m� �ok fena oluo, evdeki hesap �ar��ya hi� uymaz ��nk�..


i� olaylar� evlenememe olay�na neden oluo v bu �ok sinir ��nk� bnm sevgilim �al���o olsa da �uan, seneye n oluca�� belirsizle�iverdi bianda, tbi bizm gelece�imizde :[

4:42 ÖS  
Blogger caulerpa said...

harika bir motivasyon �rne�i ve bende himen kilosal problemime uygulucam.. kilo vermessem, evlenme olay�n�n sarkt��� b�l�mden itabareni alb�mlerde g�r�r gibiyim.. haahaa k�z�m ergenlik ya��nda ve gece ge� gelece�ini s�yl�yor.. ona -- �imdi indiririm bastonu kafana.. demek istemiyorum..

4:56 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

zor bu kadinlarin isi. zooor :)

5:08 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google