sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Mayıs 2005


.

10 Comments:

Blogger starbug said...

eed. ayaklar g�sel.(caulerpaya kat�l�orm yni)
tebrik ederim; yaratan�.sahip olan�.

;)

9:44 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

eeheee.. ba�ka s�ze ne hacer�l esvet..

11:15 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

''ayaklarimizi sevelim fotograflarini cekip sayfamiza koyalim'' dernegimizin calismalari suruyordur, surecektir. Size de, en kisa zamanda uyelik vermek istiyoruz sayin ruin ve starbug hanimlar.

2:40 ÖS  
Blogger oky said...

sol tarafa bi men� gelicek mi panties, upskirts, downblouse falan.

6:45 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Seninde ayaklar�n benimkiler gibi 44 numara olsayd�da koysayd�n resimlerini buraya,dalga ge�iyor mahallenin veletleri benimle palya�o diye.Hele Goku bey bana "kocaayak" bile diyor :(

6:53 ÖS  
Blogger starbug said...

fotograflar�n� �ekiorm ayaklar�m�n. neden? ��nk� k�rm�z� oje g�sel.
sayfama koymuorm o foto�raflar�.
neden? ��nk� sevmiorm ayaklar�m� pek.

bitkisel'e;
ayaklar� 44no. olmas� �irkin yapmas bence, onlar da g�sel olabilir.
as�l �ekli �emalidir ho� yapan.
sen de koy sitene bakalm nas�llar
ama k�rm�z� oje s�rme l�tfen =)))

9:39 ÖS  
Blogger goku said...

:)) ben bi�i demiyom

11:30 ÖS  
Blogger unfortunately said...

simiole'nin ayaklar� bloga �ok yak��m�� & g�sel de bir resim olmu�...
ama ayn� �eyi aoyd'nin 44 numaral�k ayaklar� i�in d���n�nce, bi garip oluyorum... bitkiselhayat.blogspot.com'a giriyorsunuz & kar��n�zda 44 numara bir �ift ayak... nas�l olurdu ki acaba??? :)

11:40 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Gelmeyin �st�me !!!

7:46 ÖÖ  
Blogger culdesac said...

bu �irin ayaklara bakt�k�a, g�d�klan�yorum bennnn.
:D

2:06 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google