sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

26 Mayıs 2005


.

7 Comments:

Blogger e said...

�ukela: ) azim ve cesaretin i�in tebrik ediyorum ve her zaman k�sa yaz�lar �ok daha zevkli.

3:50 ÖS  
Blogger mathy said...

s�per bi foto�raf �u an yerinde olmay� �ok isterdim.. �ok k�skand�m bak �imdi... sevgiler

9:19 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

elif tebrigine tesekkur eder, kisa bir sekilde seni selamlarim :)

mathy,istedigin zaman atla gel, heykel yillardir ordaymis, daha uzun yillar da orda kalir buyuk ihtimalle.

9:50 ÖS  
Blogger sarah said...

Ah birde fotografina bir isim eksik, ben 'la libert� �clairant le v�lo' diye dusundum

sevgiler

10:12 ÖS  
Anonymous O. said...

You will never walk alone!
Bravo Liverpool,futbolu ozlemisim sacmasapn Turkiye ligi maclarindan sonra ilac gibi geldi...

1:08 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sarah, ismi muhtesem buldum :)

sevgilime yukardaki yorumunun konuyla alakasini sordum, birseyler anlatti ama...

1:20 ÖÖ  
Anonymous zeynep said...

cok guzel olmus, sicacik geldi bana, cok begendim diyorum.
super site diyorum tekrar tekrar.

9:54 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google