sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

06 Mayıs 2005

bu mosyolerle benim isim zor

Bugun ders calistim. Sevgili Foucault sen bu tezi adam ettin ettin, yoksa ben bittim. Mosyo prof. Xavier'yle tam bulusacaktik ki, onun muhtesem fikirlerinden tam yararlanacaktim, tam kurtulacaktim ki...Adama Paris'in ortasinda araba carpti. Bravo. �stanbul'da olsa bisey demiycem ama fransa'da arabalar bir canli gorunce 100 metre oteden duruyorlar. Nasil basardiniz mosyo diyemedim, gecmis olsun, ben yine ararim. -Ne zaman, Bodrum'da tatil yaparken mi ariycam- Gec. Sonra kendi tez danismanimin kanser oldugunu ogrendim. Eylul'u cikarir miyiz mosyo allah gecinden versin? Demedim, gecmis olsun, ben yine de yazarim.

ps. Mosyoleri tutucam kollarindan, hadi diycem, kursun dokturmeye gidiyoruz. Nazar var bu tezde. Tesis filmine dondu be, insaf.

7 Comments:

Blogger goku said...

:)) bu kadar olur.
�spanyoldu dimi tesis.Neden 2. si Fransadan ��kmas�n.Sen sen ol kamera g�r�rsen fazla yakla�ma.Nieyse hatun da seni an�msatt� bana

8:03 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

goku yaw agzini hayri ac. ben tirsik bir insanim.

11:01 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Olur mu olur ha !!
D�nya eskisi kadar g�venli biyer diil!!!!!

11:15 ÖS  
Blogger goku said...

Ben pek korkmuyom seri katillerden felan.Daha ziyade metafizik varl�klar t�rst�r�r beni.The eye g�seldi mesela.
Asl�nda bu seri katillerle ruhlar beraber �al��salar daha g�zel �eyler ��kabilir ortaya,di mi?..

11:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

psikopat goku. evet birlikte calissinlar da kalp krizi gecirelim.

1:38 ÖS  
Blogger goku said...

Te�ekk�r ederim :)

11:57 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cici goku ciciii :)

2:48 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google