sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Mayıs 2005


daginik.

6 Comments:

Anonymous bidul idul said...

ah o masa ustleribinlerce abul sabuk objenin nasil oldugunu anlamadan yanyana gelip hayati insana zehir etmeleri..
bence bordel icinde duzen kavramindan yanayim ben duzen sart diil sadece insan kendi daginikligini maitries etmeli die dusunuor ve oyle yasiyorum..bilirsin sende zaten neyse..
kolay gelsin
hava almak istersen ben buralardayim

8:59 ÖS  
Blogger goku said...

Ayn� resmi koyup alt�na kafam da masam gibi da��n�k yazacakt�m.Art�k �ok ge� san�

10:14 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

idil, tabii ki bilirim, hem senin evinin masalariyla benimki hiiic yarisamaz. seninki bir phenomen, basli basina deginecegim bi post konusu.bu arada bugun karin agrisiyla gecti, kivraniyorum. umarim yarin iyi olurum da disari cikabilirim, gorusuruz.

goku ayipsin kardesim. ne bu manset kacirmis gasteci laflari. sen takil,bekliyorum bakicam resme :)

10:42 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Ben buna da��n�kl�k demem,ge�en a�ustos bizim evdeki da��n�kl��� g�rd�kten sonra...

12:27 ÖÖ  
Blogger goku said...

Abart da abart.Gelmioz len bi daha..

1:36 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

aoyd, daginikligin merkezini gostermedim, bu yan oge sadece. sonucta estetik kaygisi tasiyoruz, goku bile utanmis da filtrelemis :)))

3:17 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google