sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

18 Mayıs 2005


ehh.

8 Comments:

Blogger bitkisel said...

B�yle y�z� maskeli birini g�rsem,akl�ma hemen Ay�en Guruda gelir :)

6:02 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

isim tanidik geldi de..yuzunu hatirlayamadim bi turlu

6:45 ÖS  
Anonymous zidil said...

Bugun geldim ve car car konustum geveze gunumdeydim ya da ben hep oyleyim umarim kafanizi sisirmemisimdir:))))jediiiiiiiiiiii isin kilici "GU�" sizinle olsun!!!
opuldunuz baktim yarin gunes var plaja gidilebilir!!!bikinileri aramaya basla!!

7:36 ÖS  
Blogger goku said...

Yaa bi filminde y�z� maskeliydi de onu g�ren �ocuk ciyak ciyak ba��r�odu.O cihetle benzetmi�tir kadim dostum.Bana nooluyosa gene gene :)

9:56 ÖS  
Blogger aoyd(bitkisel) said...

Bu k�y�n muhtar� sen misin ?

10:28 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

siz ikiniz muhtesemsiniz nokta :)

12:12 ÖÖ  
Blogger goku said...

Muhtar olmasam da �u an koyuyorum adayl���

12:28 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

kabul ediyorum ben.

2:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google