sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

10 Mayıs 2005

not

Dun gece parca eksik ciktigi icin ve masayi monte edemedigimiz icin simdi tekrar gidiyoruz markete. Umarim sorun cikarmazlar ve amacimiza ulasiriz. Siz evinde yemek masasi olmamak ne demektir bilir misiniz? Diz ustu tabaklar insanin karnini agritiyor.
Hava yine kapali. Hani yaz gelmisti, cilek, gunes falan? Yazis...
Donuste gelismeleri aktaracagim.

4 Comments:

Anonymous izul said...

uzaylidan simgeye...
ben delirmedim hala yasiyorum yarin son sinavimi verip araniza donuyorum
bi bira iceriz artik serefine..
aman masaya dikkat
attention!!fragile

1:22 ÖS  
Blogger bitkisel said...

�ok illet bi�eydir bi ma�azaya geri gidip �r�n de�i�tirmek.
Ben gelenek�iyim bu hususta yine,
yemek yer sofras�nda yenmelidir.
Ba�da� kurulmal�d�r.
So�an tek hamlede ve da��tmadan ezilmelidir.

2:06 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

idil dayan,cesur ol, bitecek,az kaldi, icecegiz, likir likir :)

4:36 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

aoyd :) nitekim magazaya geri donduk, eksik parcayi soledik. Gelismeleri hemen aktaracagim. Sogan icin de artik bi sekil dusunuruz. Yeni masanin ustunde, tek bir hamlede :)

4:39 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google