sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

03 Mayıs 2005


yaa...

4 Comments:

Blogger silenzio said...

bir k�z tan�yorum, i� ge�irerek der ki acaba birg�n louis vitton �anta alabilecek miyim, bi daha derse derim ki simiole okuyan kazan�yor, ��nk� kendisi stajer olacakm�� orada.

ne g�zel i�leriniz var ya, b�t�n g�n excel ba��naday�m ben, k�ymetini bilin, �h�h�h�

9:58 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

simiole, hersey tamam da, o cikinti senin dirsegin mi, dizin mi c�zemedim bir t�rl�, bir aydinlativer, e mi? :)

10:59 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

donna, kisa pantalon var ustumde (bak kot, pacasi sol alt kosede), pembe sey benim corabim yani dolayisila bacagimin bir kismi ve ayak bilegim ve ayagim ve hatta siyah ayakkabim da gozukuyo. Aciklama biraz tuhaf ve komik oldu ama cikinti ne demissin, iste budur :)))

11:12 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

silenzio gonder hemen o ic geciren kizin adresini, kendisine son kreasyonlari yollayacagim :)

sen de uzulme,tum gun excel basindakiler olmasa biz kimin blogunu okuyacagiz ;)

11:20 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google