sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Mayıs 2005


yarasin..

15 Comments:

Blogger borabulu said...

dogru yolu buldum mutluyum...EN BUYUK GALATASARAY

4:26 ÖS  
Anonymous O. said...

Bravo kerdesim akilli adamsin ; tebrik ediyorum seni aramiza hosgeldin...

4:27 ÖS  
Blogger DarK said...

birg�n d�nyada herkes be�ikta�l� olmas�n o ayr�cal�k yaln�z bizde kals�

6:46 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Ah evet aram�za ho� gelmi�siniz Bora bey :) Er ya da ge� herkes do�ru yolu buluyor tabii :) Ben de bug�n b�t�n g�n Paris'i sar� k�rm�z� g�rd�m sanki!

9:03 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ben de kucukken besiktasliydim, sonra fenerbahceli oldum, suan galatasarayliyim. dogru takimi, en sonunda, buldugumu dusunuyorum.

9:03 ÖS  
Blogger goku said...

Eee akl�n yolu bir.

11:41 ÖS  
Blogger KAYS said...

6-0 l�k ma�ta goku beyde giydi�i fener formas�n� unutmas�n...herkese s�ra geliyor..

7:28 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

goku boyle bisey yasadin mi cidden?

2:02 ÖS  
Anonymous Fondeep said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

5:57 ÖS  
Anonymous FonDeep said...

Bora nin actigi yoldan benden ilerlemek istiyorum ve haykiriyorum EN BUYUK GALATASARAY

6:03 ÖS  
Anonymous O. said...

Tamam sevgilimin sitesini acik tribune cevirmein ce bora nin sayfasina yazin yorumlarinizi optum

6:04 ÖS  
Blogger goku said...

Yuuuh kuyruklu yalan

7:22 ÖS  
Blogger KAYS said...

goku bey mumunuz en fazla yats�ya kadar yanar..not : olaya kocaeli �niversitesi merkez kamp�s �ahit olmu�tur..

10:43 ÖS  
Blogger goku said...

Yuh be.bi iddia sonucu 2sn lik bi olay� forma giydi diye lanse etmek nas� bi abesle i�tigaldir.Simi han�mc�m,ki�isel mevzular�n sizin mekan�n�zda gereksiz yere hacim kaplamas�ndan �t�r� �zg�n�m.Aff�n�za s���n�yorum.

12:20 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

goku bey, rahat olunuz kendi sayfanizda gibi hissediniz :)

10:44 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google