sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

06 Haziran 2005


ahh ahh.

6 Comments:

Blogger starbug said...

dinlendin biras gezdin ayr� bi mutluluk oldu senin i�in ama �imdi tezinin ba��na ge�men las�m (uyaaaaaan r�yadannn-welcome to the real world yapman acilen las�m bak ben hala tatil matil yapamad�m �st�ne sevgilimle ayr�ld�k '( ciddi,neysee) v bi rahatlama d�nemi sooras� bunu �ok ii yapaca��n� d���n�orm simi..
bu gazla yar�na bitirirsin sen tezi artk :P

4:45 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

starbug cok haklisin dunyaya donmeliyim. tezi de tam gaz gitmezsem bu sene veremeyecegim panigi sardi, neyse su sinavlar sozluler bitsin ona da sira gelecek. Sevgilinden ayrilmana cok uzuldum cunku o fotografta cok sirindiniz ama senin icin en iyisi olsun diliyorum ve cok opuyorum.

7:11 ÖS  
Blogger starbug said...

g�sel dileklerin ger�ek oldu san�rm simi ��nk� bar��t�k :D
ama umar�m bu son k�s�p bar��ma olur..
neyse, �perim...

8:25 ÖÖ  
Anonymous Ceren said...

Sevgili Simi,
1. Bi s�redir takip etti�im blogunda s�rekli yay�nlad���n k�rm�z� ojeli t�rnaklar�n y�z�nden i�imde dayan�lmaz bi k�rm�z� oje s�rme saplant�s� olu�tu. 2 hafta boyunca bu saplant�y� yokedemeyince de 27 y�ld�r parlat�c�dan ba�ka bi�ey s�rmemi� olan ben gittim ve bi k�rm�z� oje al�p s�rd�m, rahatlad�m. �ok da g�zel oldu :)
2. Sevgilimin vatana �ok borcu varm��. 15 ay �al��mas� laz�mm�� vatan i�in. Al�p g�t�rd�ler �desin diye :( Ve daha 6 ay b�rakm�ycaklar. Durum b�yle olunca ben de ge�en sene Kemer-��ral�-Olimpos sahillerinde �ekilmi� ve hem ayl�k masa�st� takvim (masa�st� derken ger�ek anlamda, desktop diil ;), hem slideshow ekran koruyucu haline getirilmi�, hem de evin bilimum yerlerine serpi�tirilmi� tatil (ve di�er) fotolarla avunuyorum.
Sizinkileri g�r�nce dayanamad�m, yazd�

11:02 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Sevgili Ceren,
1. Cok ama cok mutlu oldum kirmizi ojelerine :) insana mutluluk verdigini dusunuyorum ben. bak sen de baslamissin bir daha vazgecemeyeceksin.
2. Ben de su an ayni sekilde avutmaya calisiyorum kendimi. Ve umarim sevgiline en kisa zamanda kavusursun. sevgilerimle.

12:19 ÖS  
Blogger starbug said...

senelerdir k�rm�z�n�n tonlar�ndan ba�ka renk s�rm�orm neredeyse ��nk� k�rm�s� oje kesinlikle mutluluk verio:)

p.s: bi d sevgilim �ok sevio ama tonda anla�amadk hala :)

8:10 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google