sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

23 Haziran 2005


bana gereken.

10 Comments:

Blogger beton said...

elbiselerle atlarim, cumburlop...

8:07 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

tabi o da ayri bir gereken :)

8:30 ÖS  
Blogger beton said...

geregi d�s�n�ld�; yaz kizim iki mikap kum , d�rt torba cimento....iskele yapimina... tekne... karar verilmistir.

8:53 ÖS  
Blogger Erol said...

fazla �

10:35 ÖS  
Blogger TaRa said...

ozellikle dort tarafi kara ile cevrili ulkelerde yasayanlar icin gecenin bir vakti coook sakincali bir fotograf bu simi!

1:13 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

erol seni tara'nin memlekete gonderiyoruz o zaman, tara'yi da guney fransa sahillerine aliyoruz, sorunu cozuyoruz :)

1:29 ÖÖ  
Blogger Erol said...

fazla dedim yahu..
hani; fazla gibi :)

9:32 ÖÖ  
Blogger Margot said...

Beyaz sa�l� M�sy�'n�n bu foto�raf�yla biz ofis mahkumlar�m�z can evimizden vurdunuz Simi Han�

3:19 ÖS  
Blogger Margot said...

Cuma ak�am� nas�l yorgunum, yukardaki yorumda c�mle kuramamamdan anla��lm��t�r zaten....

3:26 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

margocugum eyvah eyvah, bu fotoyu ofiste gormek pek bir fena olmustur, cok uzgunum. Ama ben sagliga zararli fotolarimla unluyum zaten, lutfen sayfama bir daha ya evden ya da cok gizli bir yerden tikla :) yorgunluguna ilik bir dus, puf yastiklar ve guzel bir dvd oneriyorum. sevgiler

3:44 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google