sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

08 Haziran 2005

***

Bu gece sali, kirmizi sarap: sarhosum. Yarin, yani carsamba gunduzu sabah dokuzda, yani ben bu satirlari yazdiktan tam yedi bucuk saat sonra, korkudan tirtir titreyerek degil -asla-, basim dik ve kocamanmisim gibi, Mosyo pazarci abdullah'in burosu icine girip 'bonjur' diyecegim ve sozlu olacagim. Sarhosum, herkesi seviyorum, oky bile kaynar arada yani, o kadar herkesi seviyorum, bu gece mutluyum, ve, sarhosum.

ps. Derin iz, sothyz, ruin, anonymous, gandy.phoebus, manhem, bitkisel, culdesac, zzzz, goksenin inalhan ve tara; sizlere, ozellikle, -nedense :), soooyle bir sarilmak istedim. sarhosluguma verin. serefinize.

13 Comments:

Blogger goku said...

Finallerin inan�lmaz stresinin �st�ne,arkada��m�n intihar haberini duyunca bo�ulacak gibi oldum.Arkada��m� yo�un bak�mda b�rak�p eve d�nd���mde biraz moral bulma umuduyla bilgisayar�m� act�m.Okuduklar�m bug�ne �zel haz�rlanm�� o boktan pastan�n mumu oldu sanki(Kimse bu commentin �st�ne yorum yapmas�n zaten olay halledilmi� san�r�m ben yorum yapmaya haz�rlan�rken).Olay�n kayna��n� ya�,ya�ant� ve �SS s�nav�n�n yakla�mas�na ba�l�yorum.Olsun sonunda tatl�ya ba�lanm�� ya.Bi daha b�yle mevzular�n vuku bulmamas� dile�iyle.Seni ve k�rm�z� ojelerini �ok seviyoruz.

1:14 ÖÖ  
Blogger starbug said...

simiii..burdaki o k�t� postun �zerine yaz�lan post v commentleri sildin di miii_??
bulam�orm, kafay� yicem :(
nas� ge�ti s�zl�

8:34 ÖÖ  
Blogger Manhem said...

�erefe efenim. benim yerime de i� oralarda. ahh tatil ve e�lence �zlemimi azd�rd�n �imdi olmad� ki ya : ) Alkol almal�y�m acilen.
Bu arada �u sar�lam fikrini ay�kken de hat�rlars�n de�il mi? : ))

9:57 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

sen ba��n� benim koluma koy sonra yukar�ya bakal�m, y�ld�z m� varm�� yoksa duvar �atlaklar�m� umursamayal�m. bebek gibi olal�m. dil s�r�meleri ile dolal�m. agu magu, d���nmeden ��ks�n anlam y�klemeye �al���lmam�� saftirik sesler. �i�eye uzanmaktan yorulal�m bi tek. ps: hayalimise, �i�mi� bademciklerimin kafama �ak�l ta�� atmas� sebebiye ara veriyorusss

11:14 ÖÖ  
Blogger mtlda said...

sen mutlu ol, her �ey ge�iyor.
s�zl�n nas�

4:41 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

goku, arkadasina cok acil sifalar ve yasama istegi diliyorum. Biraz iyilessin sen onu once gulumsetir sonra guldurursun, biliyorum :) seni de cok cok opuyorum.

sturbug, o postu sildim, sayfamda kalsin istemedim.

manhem, ben herseyi hatirlarim. serefine :)

ruin, canim benim, canim benim. �ki gun daha veriyorum sana, iyilesmezsen geliyorum corbalarimla.

mtlda, evet gercekten geciyor hersey. ben mutluyum simdi.

...Veee tataaa taa tammm: Sozlum bitti, iyi de gecti, bitti, bitti yuppiiii yuppppiiiii yupppiiii

5:46 ÖS  
Blogger Manhem said...

extra ge�mi� olsun o zaman : ) Senin ad�na �ok sevindim. Kendi ad�ma da tabii ; )

6:10 ÖS  
Blogger sothyz said...

havaya kald�r�r�m ben seni, kocaman olursun : )

6:14 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Simicik! Seni �oooooooooooooooooook �p�yorummmmmm bi de bi de seviyorum! Pazarc� Abdullah'a nanik �ekip ve de Vive Simi! diyorum :)

7:13 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

manheim, sothyz ve bew cok opuyorum sizi :)

sayfam sozluden sonra cildirmis olmama ve turist gibi gezerek orada burada fotograf ceke ceke geciyor. normal hayatima yarindan itibaren donecegim, sayfama da, sevgilerimle.

10:23 ÖS  
Blogger derin iz said...

yaz�lar�n� ve resimlerini sab�rs�zl�kla bekliyorum bir ku� kanat�nda sana bol mutluluk yollad�

2:43 ÖS  
Blogger goku said...

Hadi �zledik art�

12:32 ÖÖ  
Blogger sothyz said...

hadi bak, daha �nce de yazd�m.

simi: gel seninle karde� olal�m, yemek yapal�m, balkonlarda oturup kurabiye yiyelim.

4:31 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google