sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

20 Haziran 2005


.

9 Comments:

Blogger OradaOlmayan said...

ders s�ras�nda oynanan en pop�ler oyun belki ama hep oynarken s�k�l�r ilk sosu ben veririm..

11:40 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ben de kotuyum sos'ta. bisey degil arada bir oyun oldugunu unutup hirs yapiyorum. bu yuzden sevgiliyle oynamak zevkli. kazandiriyor mizmizlayinca :)

1:59 ÖÖ  
Blogger unfortunately said...

"o kalp s" ne g�sel bir oyun bu b�yle..:) �ok tuttum �ahsen..;)

2:00 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

O. ve sen, �oooooooooook �irinsiniz :)

9:05 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

O. ve Simi. Gelin bakayim s�yle, gelin gelin, uzatin simdi y�zlerinizi, yanaklariniza ikiser �p�c�k kondurayim, hah s�yle! Sirin �tesi asiklar sizi. Yeni bir oyun buldum ben: D (kalp) S+O

2:13 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

unfor ve bew; optumm sizi:)

donnacim, kaptik opucuklerini, bizden de sana aynen :) simdi turkiye yolu gozukuyor ama eylul'den itibaren bir tarih kararlastiriyoruz, beton'u da kapiyorsun ve paris'e geliyorsunuz. Bak ne oyunlar var bizde daha, dort gozle bekliyoruz :))

3:46 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

aman dikkat simi, bak biz �ylesine verilmis s�zleri cok ciddiye aliriz ve senet kabul ederiz, ona g�re. istersen deniz'e sor!

4:47 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ayipsin hayatim ;)

8:02 ÖS  
Blogger jonquille said...

ah ah, vallahi insan�n a��k olas� geliyor:)

11:08 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google