sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

15 Haziran 2005

good morning vietnam

Sayin dinleyiciler gunaaayyydiiiinnn. Saatlerimiz 07.58'i gosterirken yeni bir gun basliyor. Belki arabadasiniz, ise gidiyorsunuz, veya hala sicaciikk yataginizdan ayrilamadiniz. Hayydi kalkinn, disarida muhtesem bir gunes ve yenii bir gun sizi bekliyorrr. Uyaniiinnn. Uyaniiin.
...Uyandim iste sabahin korunde. Sonuc: Bu kadar erken kalkmak bunyemi altust etti. Ders calisiyorum, ve -hala- bir arabaya binip uzaklara gitmeyi istiyorum. Haydi birgun yapsak bunu, yani sevimli bir araba falan kiralasak sevgili blogger'lar, hazir erken de kalkmisken, hep birlikte toplanip o gun yapmamiz gereken hicbir seyi yapmasak ve uzaklara gitsek?

ps. Sosyal bir harekat mi baslatiyorum acaba, bugunku sozlude buna deginsem..

3 Comments:

Blogger sarah said...

sevimli bir minibusde olabilir mi? turuncu, woodstock zamanindan kalma bir minibus?

erken kalkmis sarah:)

10:07 ÖS  
Blogger caulerpa said...

geliyorum bende ehhee upuzun rengarenk kolyelerimi dolucam bile�ime boynuma aya��ma kalbime rengarenk arabada rengarenk olal�m hepimiss

11:06 ÖÖ  
Blogger sothyz said...

caulerpa, ben s�rekli onlar� dolam�� halde dola��yorum, g��ebeyim ve ak�am�stlerinde bi �eyler i�ip muhabbet edece�im bayan arkada�lar istiyorum : )

12:33 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google