sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

26 Haziran 2005

hatirlatirim bu lafini

Mami dedi ki 'gel artik, yaramazliklarini ozledim'. E bu lafin uzerine kim tutar beni, gelecegim tabii. THY �stanbul yolculari bir-kii bir-kii. Kimse kalmasinnnn. Uzakta valizleriyle cantalariyla bogusan kucuk sey.. Sen de kalma. Acele acele. Kalkiyoruz.
Cok heyecanliyim. �stanbul'u cok ozledim ben. Ailemi de. Biliyorum ilk bir hafta prensesler gibi dolasacagim evin koridorlarinda. Gak deyince enginar, guk deyince balkonda balik. El bebek gul bebek. Her turlu yaramazlik, sonra ikinci hafta gelecek: Seneye ne yapacaksin? O konuya hic girmesek, ben nargileye gidiyorum arkadaslarim bekliyor, zaten gec kaldim, tamam gec kalmam, optum mami. Hadi Byeee.


ps. Hepinizi opuyorum, toshiyi evdeki internet agina sokabildigim an gorusmek uzere. Sevgilerimle...

8 Comments:

Blogger sothyz said...

biz istanbuldakiler nemden erimeden, hadi.

1:51 ÖÖ  
Blogger cimcime said...

iyi yolculuklar...

11:23 ÖÖ  
Blogger Skoer said...

sevdigim bir gazete gunlerdir cikmiyormus gibi, gel artik...

12:49 ÖS  
Blogger Skoer said...

bir ses bir soluk simi.
ne oldu !?

9:29 ÖÖ  
Blogger unfortunately said...

toshiyi evdeki internet agina sokabildigim an gorusmek uzere.

demi�sin.... ama hala toshi a�a giremedi galiba... deste�e ihtiya� var m�? �stanbul'daki arkada�lar yeti�iversin.. onlar yeti�micekse ben ��k�yorum yola, Ankara-�stanbul 5 saat... �ok ge� kalmam:))

bekliyoruz...;)

2:05 ÖÖ  
Blogger Manhem said...

gel art�k. beklemekten iflah�m kesildi ya : )

3:40 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Yalan olan organizasyon akl�m�zda,aha �uraya yazd�

8:38 ÖÖ  
Blogger Skoer said...

yoksa ? yoksa sende goku gibi cekip gittin mi buralardan sessiz sedasiz, usulcacik !!!

12:31 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google