sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Haziran 2005


kirmizi ama zararlisin

12 Comments:

Blogger tuğba_2005 said...

�ok �ekici geldi yaw kutusu:))
�irin duruo:)

11:55 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cekici dedin olayi bildin. adamlar iste boyle kandiriyorlar parlak kirmizi falan, oysa cok zararli, coook.

12:14 ÖÖ  
Blogger tuğba_2005 said...

adamlar i�i iyi biliyorlar:)

12:22 ÖÖ  
Blogger Matthew said...

simiole,rica etsem bana paris kolas� getirir misin gelirken?

1:59 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Aaa kutusu bile farkl�,bizim burdakilere benzemiyor.

Ayr�ca senin bu oje her cisimle renk olarak uyum g�steriyor ya,i�te o noktada t�kan�p kal�yorum ne diyece�imi bilemiyorum.

10:21 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

bitkisel, fotograftaki kola normalde burda satilmiyor, benim elime bile sigdigina gore anla ne kadar minicik. onu bir kere ucakta vermislerdi, ben de ictikten sonra kutusunu saklamistim. -cok sirin ve ojelerimle super uyumlu oldugu icin :)

matt tabii ki getiririm ama turkiye'dekilerin aynisi olur :)

1:58 ÖS  
Anonymous O. said...

Matt sen simi ye inanma kesinlikle bence bir fark var...

2:50 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

hicte bile yok. getirelim matt karar versin.

2:54 ÖS  
Blogger hayalperisi said...

ojenin markasi ve numarasi ne simi :)

ya acayip yakisiyor sana kirmizi oje ...

istanbulami gidiyorsun yoksa sendemi terkediyon bizi :(

2:59 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

delidelicim, benimkiler biraz dandik oldugu icin uzerinde ne marka var ne numara. ama sen git 'kardinal kirmizisi' (rubbin red) renginden istiyorum de, en parlak en canlisini veriyorlar.
Evet, yarin turkiyeye gidiyorum, tatile, iki ay ordayim, eylul'de donus buraya :)

3:07 ÖS  
Blogger Matthew said...

�lkelerin damak zevklerine g�re ufak de�i�iklikler yapt�klar�n� duymu�tum.O�nun dedi�i do�ru olabilir. Coca-cola�n�n sa�l��a zararlar�,�irket politikas�, �v�r� z�v�r� d���nda bir de logosunun tersten okunu�unun Arap alfabesinde �no Mohammed no Mecca� anlam�na geldi�i gibi bir geyik vard�r ki,�ok enteresand�r.Ben pek benzetemedim ama.

Bir de zemzem kola vard� konuyla alakas� olmayan.O da ambalajdan kaybediyordu.Yoksa coca-cola�y� silerdi piyasadan.Komik bi�eydi.

(Almanya�dan �ikolata isteyen �ocuk gibi oldum,zahmet etmeyin sak�n.�aka dedim ben :)

7:46 ÖS  
Blogger caulerpa said...

slm simi
bekliyorum yollar�n� elimde kutu cola ilen ehhee degil tabiki 8 y�l oldu i�meleli. .cola sayesinde gastrit olmu�tum because.. �imdi yay�k ayran ile mutluyum huzurluyum mucxx

10:48 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google