sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Haziran 2005

l'okul

Sayfamdan uzak kaldigim bu birkac gunun ozeti okulla basliyor. Tamam, avlusu guzel. Tamam, oturdugun yerden bu yukardaki fotografi cekebiliyorsun. Tamam amfilerde tablolar muthis. Icinde kendini pek bir entellektuel, pek bir zeki hissediyorsun...da nereye kadar? Zor kardesim zor. Ben artik bitsin istiyorum. �cinde hayati sorgulayacagima, disarda hayati yasamak istiyorum. Ben artik bu okul bitsin istiyorum.
Haber verdigim gibi, bir sozlu bitti geriye kaldi iki. Tezimi eylul'de teslim edecegim, hersey ona bagli oldugu icin, eylul'e kadar hala ogrenciyim. Planlarim arasinda ekim'de super bir maasla calismaya baslamak, kasim'da evlenip panjurlari kirmiziya boyamak, aralikta bebek arabasi satin almak var. Peki planlarimdan tez danismanimin, is hayatinin ve O'nun haberi var mi? Yok, ama olsun, maksat hayal kurmak olsun.

3 Comments:

Blogger OradaOlmayan said...

son finalime bu cuma girdim ��rencilik bitti diyebilirim..okulun bitmesine �z�len tek ki�i benim san�r�

10:10 ÖS  
Blogger sothyz said...

son final �devimi yap�yorum. okulun bitmesine hi� �z�lm�yorum. nas�l olsa daha uzuuun seneler var gibi g�r�n�

12:22 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

oradaolmayan, bence sen akademik hayat sec ve hep okulda kal cok uzuluyorsan :)

sothyz, son final odevinde allah sabir, motivasyon ve zihin acikligi versin seni cok opuyorum.

2:22 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google