sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Haziran 2005

out of.

Yarinki sozlumuzun konusu 'Logic of collective action'. Binlerce sayfanin icine bu bireysel halimle gomulmus durumdayken sosyal bir harekat baslatamayacagimi biliyorum. Oyle haller icindeki halim, Turkce'ye cevirmeye yok mecalim. Bari fransizca olsaydi, basliklar aklimda kalirdi.
....Mavi ekran veriyorum artik. Toshi'den beter oldu halim. Bu arada dun gece onu elimden dusurdum, daha once hic duymadigim bir ses cikardi ama bu satirlari yazabildigime gore ucuz atlatmis. Bir daha asla 'kucuk mac' istiyorum demeyecegim onun yaninda.
Ve hava guzel ve ben icerdeyim, disari cikip ayni yerde oturmak, saatlerce oylesine sulara bakmak isterdim. Rahatlatir su insani.

3 Comments:

Blogger sarah said...

Bu durumlarda ne denir?

M---E nami diger le mot de Cambronne :)))

bises

9:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

oui mais c'est la vie n'est-ce pas. genial de te revoir sarah
gros bisouxxx :)

12:21 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

aa demin senin sayfandaki yorumu gordum hemen cvp yazdim sen de hemen bak :))

12:32 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google