sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Haziran 2005

su sorunu

Bende iki haftadir buyuk bir degisiklik var. Kolayi biraktim, suya basladim. -Ne var, herkes su icer- biliyorum. Ama ben hic icmezdim iste, artik iciyorum. Bilincli bir insanim, bir bardak kolada 32 tane mi ne seker varmis, hicbir siviya tek bir seker koymayan biri olarak isyan ettim, modern fransiz matmazeller gibi kolumun altinda su sisesi tasiyorum.. Yalniz bir sorun var, gorunus matmazel de...satilmadan tuz yedirilen ve sisko gozuksun diye bol bol su icirilen kurbanlik koyunlara benzedim galiba. Sistigimi saniyorum balon gibi. Normal su'culara soruyorum: Bu durum normal mi?

12 Comments:

Blogger ashkar said...

bir paogramda g�rm��t�m day�n�n biride hi� su i�miyormu� 70 ya��nda m� neydi. sebebi su i�ince h��k�r�k tutuyormu� day�y�.

kurbanl�k koyun benzetmesi g�zeldi:)

9:29 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Kuruntu yap�yosundur sen,�i�ti�in falan yok.
Bende pek su i�meyenlerdenim,galiba di�er g�dalardan ald���m su yetiyor bana.�ok sa�l�ks�z bir durum oldu�unu duymu�tum ama ne yapay�

10:45 ÖS  
Blogger sarah said...

Sevgili Simiole,

Ben su sisesiyle degil, su bidon'uyla gezerim:) arkardaslarim beni potomane cagarirlar, ama sisme olayini hic fark etmedim, yoksa belki hic sismemis durumumu tanimiyorum:)))

11:23 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ashkar; hickirik tutunca su icen duymustum da, su icince hickirik tutan ilk defa duyuyorum.

bitkisel 24 falan bak yaslaniyoruz bari sulayalim hucrelerimizi de erken kirismayalim. tek yapmak gereken bence cok sogutmak suyu. serin serin ohh ne guzel. Ilik su asla, asla, asla. (Umarim sisme olayim sadece kuruntudur, yarin bi tartilayim)

sarahcigim, ben de belki alisirim, sismedigim hissine, veya sismenin ta kendisine :) simdi mail yazacagim sana cok optumm

12:10 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Diyet kola niye icmiyorsun Simiole? Hem kalori almazsin, hem sismezsin :) Su da ic tabii ama...

2:49 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

yesilerikcim, diet kola normal koladan da daha zararli diyorlar. ben de inaniyorum. sanirim tek cozum karpuz. bu aksam babami arayip soyleyecegim hemen alsin. yarin turkiye'ye gidiyorum, hap�r hupur yerim artik :))

3:03 ÖS  
Blogger uykusuzadam said...

aman diiiim, karpuz, kavun tam �eker bombas�d�r, koladan ka�arken doluya tutulursun sonra :)

su i�ince �i�me olay�na gelince al���rs�n bir haftaya kadar, b�brekler ne oluyoruz demi�tir de ondan, hele bi suya al���p �al��maya ba�las�nlar, ��yle g�nde 80 kere tuvalete -ay pardon lavabo diyeyim bari- ta��n, �i�kinlik diye bir his kalmaz :)

12:13 ÖS  
Blogger starbug said...

simicim, bu "no cola yes water" projesini can-� g�n�lden destekliorm ben de.. ilk ba�larda �ok ba�ar�l�yd�m, neredeyse 1hafta kola i�memeyi ba�ard�m ama soora olmad�. bnm ki �le bi�ey di ki su niyetine i�er olmu�tm kolay� artk.. �imdi sadece ofiste i�tiim su 2g�nde 1,5lt evde fln da i�iorm tbi ama yine d �ok az v bu �ekilde kilo da veremem :/
p.s: diet kola selil�it yap�

2:49 ÖS  
Blogger caulerpa said...

gene bennn..
g�nde 3 litre su i�iyom saka su yu tercih ediyom. deli bir sabanc� fan�y�mda ehheeee.. �ok fazla tuz t�ketirsen suyu v�cut tutar �i�ersin.. arka arkaya 2 den fazla bardak i�me mideni b�y�t�r sonra obur olur ��kars�n.. ama iyi bir �eydir su.. �zellikle cilde yar�yo cidden.. mucxx

10:52 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Diyet kola dozunda icersen zararli olmasa gerek Simicim. Ben gunde bir tane iciyorum. Ayrica, diyet kola ve icinde kafein olan diger bilimum icecekler selulit yapar, dogrudur. Ama bu yuzden de sabah kahvemden vazgecemem dogrusu. Ne demisler, herseyin azi karar, cogu zarar. Biraz kahve, biraz diyet kola, biraz selulit :)

4:05 ÖS  
Blogger cimcime said...

E�im ve ben de art�k kola i�miyoruz. 7-8 oldu kola almayal�. Senin gibi ben de �ok �i� hissediyorum kendimi su i�tik�e... Karpuz , incir ve �z�mden uzak durman� tavsiye ederim. �ok fazla �eker i�eriyorlar. Umar�m kolaya yenik d��mezsin ayr�ca kola ile ilgili bir mail alm��t�m ki kola i�mememizde baya�� etkisi var.�stersen sana g�nderebilirim bu maili , okuduktan sonra bir daha hi� kola i�mezsin...

1:35 ÖS  
Blogger psychedelicpink said...

G�nde 2-2,5 litre su i�mek gerekiyor, su yerine ba�ka i�ecekler de kullan�labilir ama su �zel bir s�v�d�r. Mineral madde a��s�ndan zengindir.

Kola asitli oldu�u i�in di�lerden ba�layarak ba��rsaklara kadar t�m sindirim organlar�na ve kana ge�ti�i i�in s�z�l�rken b�breklere zarar verir. Kolay� temizlik maddesi olarak kullanmak daha ak�ll�ca...

Ya�lar suda eriyen molek�llerdir, dolay�s�yla egzersizle birlikte su t�ketimi insan� zay�flat�r, sindirimde �nemli g�revi vard�r. Cildi gerginle�tirir, parlak g�r�nmesini sa�lar. Metabolik olaylar� d�zenler. Kan yo�unlu�u azald��� i�in dola��m� h�zland�r�r, yani h�crelere daha �ok besin ve oksijen ta��nmas�n� sa�lar. �drarla zararl� maddeleri atmay� sa�lar, zararl� madde yo�unlu�unu azalt�r. K�sacas� "su hayatt�r" :D

Fazla t�ketme konusunda da bir�eyler s�ylersek. Her�eyin fazlas� gibi bu da zarar, ��nk� s�k idrarla kalsiyumun at�lmas�na neden olur, �i�lik de yapar evet.

11:27 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google