sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

11 Ekim 2005

kiss

Simiole sen nerelerdesin ? Hani gelicektin, haber de vermedin, askolsun sana. -Aaaa, demek bir kac kucuk isim var derken yeni bir ev bulmaktan bahsediyordun. Buna kucuk is denir mi canim, hele Paris'te. Aaa buldun demek, tasindiniz yani, hem de nereye? Nee? Seine nehrinin kiyisina mi, Notre-Dame kilisesinin yanina mi? Ee pes yani, simdi anlasildi. Haydi hayirlisi. Bu arada senin tez ne oldu? Aaa cok tebrikler, cok tebrikler. Peki O. nasil? Ayy hala mi cok asik? Onu da cok opuyorum. Neyse kendinize iyi bakin. Bir daha bu kadar uzatma arayi. Bir hafta veriyorum sana, haberlerini bekliyorum. Byeee.

ps. Yeni bir ev demek toshime yeni internet baglantisi lazim demek, bir hafta icinde 10 mb bir hizla gorusmek uzere.

8 Comments:

Blogger Matthew said...

yeni evin hay�rl� olsun simi..
nihayet 'tezimiz' de bitti.f�rt�nalar estirmeni bekliyoruz art�k.�ok �zlettin kendini.

7:52 ÖS  
Blogger derin iz said...

�zledik, merakland�k, yeni evinde b�t�n g�zellikler seninle olsun

10:05 ÖS  
Blogger sunthing said...

Fiyuuuuuuu!Simi is back in town :)B�km��t�m her girdiimde ayn� post u g�rmekten

1:39 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Aheste simican,aheste.
Ba�� d�ner insan�n,aya�� t�kezler.

10:19 ÖS  
Blogger Koyubeyaz said...

Simiiiii gel artik lutfennnn....

9:44 ÖÖ  
Blogger *bewitched* said...

Ben bilirim o Paris'te ev arama dertlerini ama sen de ne �ok arad�n be Simi! Nas�l �zledik biz buralarda, g�zlerimiz yollarda kald� meraktan. Neyse, hay�rl� ve de u�urlu olsun eviniz :) �le St. Louis'de misiniz yani �imdi? K�skanmal� m�y�m? :) Muahhhh �pt�m bilem!
A tres bien tot Simicik!

10:52 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

simi �ok sevindim d�n�yor olmana.. yeni evin �ok renkli olacak kesin bol da hay�tl� olsun.. bol bol evden manzara resimelri ekliyece�in i�in ayr�ca talep yazmiyorumzz ehhee.. mujukasss.

11:47 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Simiole, �ok be�enerek okuyordum ben de seni. Sonunda geri d�nmene sevindim. Yeni evin hay�rl� u�urlu olsun.

4:29 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google