sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

21 Ekim 2005

no title

Bu mevsimle barismaya karar verdigimden beri iki gun gecti..Internetten corba tarifleri arastiriyorum, mantigi anladim: sonucta herseyi haslamak, pure haline getirmek ve icine krema katmak gerekiyor. El blendiri almaliyim.. Dun gece mamiyle kavga ettik. Telefon tellerini titretti. Bre insafsiz kadin, kizil saclarindan sen suclusun, bugun gozlerim sis uyandim. Cumartesi �pi geliyor. Ilac gibi. En dostum. Bu sene o da pariste yasayacak. Mutluluk. O. biraz once okula gitti. Yanimdan her uzaklastiginda icimden birseyler de onunla gidiyor. Emekli gibi hissettigim gunlerdeyim, kendimi sarj edebilmek adina firsat kolluyorum. Bu gece parti varmis birinin evinde, sosyallesebilirsem belki...
(ana fikir: Bazen kamera yukseliyor en tepeye, yukaridan izliyorum an'i. Ve insan biraz bilgelesiyor, daha genis bir aci yakalandiginda hayata karsi)

2 Comments:

Blogger bitkisel said...

Bar��maya �al��t���n mevsim benim her�eyimdir,sonunda k�� gelir.Soba yanar,kestaneler pi�er.Bu biiir.
So�an� ya�da kavurup,sal�ay�da att���n vakit iddia ediyorum pekin �rde�i bile yap�labilir,b�rak kremay� kenara.Bu ikiiii.

3:05 ÖS  
Blogger caulerpa said...

bazen kamera y�kseliyor. hi� ho�uma gitmiyor g�rd���m. bazen klonum olsun istiyorum, sadece bana s�k� s�k� sar�ls�n diye.

11:33 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google