sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

25 Kasım 2005


do it

6 Comments:

Blogger damn said...

o masada yemek yemek ne g�zel oluyordur.

8:32 ÖS  
Blogger merve said...

ya sen evde b�yle hep lo� ve ho� ambiyanslar m� yarat�yorsun ger�ekten yuvay� di�i ku� yap�yor ha! hangi erkek d���n�r b�yle renkli fikirleri ama zaten d���nse de hemen gaylik arar�z onda:P

3:08 ÖS  
Anonymous �okbilmi� said...

hep yaz hemen yaz �imdi yaz.Girip bak�p yeni post olmad�g�n� g�r�nce hayallarim suya d���yor bug�nde yazmam�s simiole diyorum.�z�l�yorum.can�n m� s�kk�n?renkler mi yok?g�nes mi parlam�yor?cok bekletme....

4:01 ÖS  
Anonymous turkiye said...

mrebalar simiole paris carnet, Basliginiz this post ilgimi cekti. Blog unuz cok guzel. amerika ile ilgi oldugu icin buldum amerika sitesinden buldum. Blogunuz takip etmeye calisicam.

6:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Damn;
o minicik bir sehpa aslinda, fotografta buyuk cikmis :)

Merve;
biraz yaraticilik, biraz renkler, biraz zaman, biraz estetik, azicik da teknik. hersey bu kadar basit.

Cokbilmis;
Cok mu biliyorsun bilmiyorum ama benim icin dogru bildin. Pek renksizim iki gundur, buraya yazmak istemiyorum sikintilari, hemen gecsinler diye. Ama merak etme sen, cok bekletmeyecegim.

Turkiye,
web sayfamin Amerika'yla bir alakasi yok ama hosgeldin, sevgiler.

8:33 ÖS  
Blogger damn said...

ben de minik bir insan�m o sehpada yemek yiyebilirim :)

9:18 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google