sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Aralık 2005

bitti iste


Hep ben mi fotograf cekecegim? Bu sefer GM'ye poz verdim -ama kelimelerle-, buyrun surayi tiklayin. Keyifli okumalar...

6 Comments:

Anonymous BIRSEN said...

Hi� 'O' dan bahsetmemi�sin yoksa ben mi farketmedim!!??GM de neredeyse blogunun ba� kahraman� olan O ile ilgili birsey sormam�� nas�l tan�st�lar,a��k oldular,gelecek hayalleri neler gibi(!) :P �ok be�endim :)
B�RSEN

5:18 ÖS  
Anonymous O. said...

...

9:18 ÖS  
Blogger sarah said...

Miss Simi itiraf edeyim bende 5 senedir Star Academy'yi takip ediyorum ama gizlice , chut kimse duymasin ....

Sevgiler

Sarah

9:55 ÖS  
Blogger derin iz said...

�ok keyifli olmu� simi )(

1:00 ÖS  
Blogger  said...

efenim, bu r�portaj �ook uzay�p kimi dost mihraklardan "�ok uzad� lan" i�erikli mesajlar al�nca apar topar bi son vermek zorunda kald�k. O.'nun olmay��� o y�zdendir. Fekat son anda ald���m�z ani ve bir o kadar da hain karar sonucu bu r�portu biraz daha esnetmeye karar verdik. �imdilik bi adet user manual, bir doktora tez savunmas� ve iki de sempozyum bildirisi haz�rlay�p dergi i�in yaz�m�n ���nc� b�l�m�n� haz�rlar haz�rlamaz Simi r�portaj�n� yeniden derleyip kalan k�s�mlar�n� toparlamaya ba�layaca��m. Ee, bu arada Simi de h�zla iyile�ip kendisine d��en i�lere ba�layacak dabiy ki. K�sacas�, akl�m�za gelen her �eyi s�yleyecek zaman bulamad�k. Fekat eylemlerimiz devam etmektedir. Merak i�inde bekleyiniz.

11:15 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

evvet.merak icinde bekleyiniz. sevgilim sen de :)

1:12 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google