sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

03 Şubat 2006

flu

St Germain'de bir caf�. Disarisi buz. Icerisi kahve sigara cukulata. Camdan disari bakiyorum. Tam dort yol agzi. Disaridan insanlar, aklimdan birseyler geciyor....
Pek cok keyifli olsaydim sanki baska fotograflara baska cumleler yazardim,
ama kahve hep var. Bol sut. Ben sutlu kahve sevmem oysa. Garson yanlislikla getirmis, olsun. Kimseyi pek kirmamak lazim, hayat kisa.
Bu yazi kisa. Hic olmayabilirmis de
aslinda.

edit: Butun yorumlarinizi ben aliyorum ama burada sadece en sonuncusu gozukuyor. Neden bilmiyorum, beni asan bir teknik sorun.

18 Comments:

Blogger simiole paris carnet said...

deneme

9:03 ÖS  
Anonymous Adsız said...

uzun s�redir takip ediyorum seni ve anlam�yorum insanlar�n senin yazd�klar�na kar�� nas�l bu kadar hayranl�k duyabildi�ini, burnunu kar��t�rd���n bir resmini koysan ona bile 27 comment gelir eminim ki; ne g�zel yapm��s�n simiole, seni seviyoruz simiole, bir de acaba o resmi istanbul'da s�radan bir kafede ya da ba�ka bir yerde �eksen yine de koyar m�yd�n oraya, olduk�a ham ve �i�sin kusura bakma.

8:37 ÖÖ  
Anonymous nilay said...

K�skan�l�k ikircikli bir duygu insana fark�na varmadan bile bu kadar �i� ve k�r�c� yorumlar yapt�rabilir..bilmiyorum ben bu kadar k�t�c�l yorumlara kat�lm�yorum bir �stte ki yorumuda ki�isel tavr�m olarak k�n�yorum.mutlu pazar g�nleri efendim..

10:51 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

bu tarz yorumlara verilebilecek en panik halde ve d���n�lmeden �retilmi� kar��l�k da bu k�skan�l�k yaftas�n� yap��t�rmakt�r heralde, her olumsuz yorumun sebebi k�skan�l�k m�d�r, ki�isel bir inatla�maya d�n��mesin, uzatmaya gerek yok, s�radan bir yaz� hakk�nda s�radan bir yorumdu.

11:10 ÖÖ  
Blogger damn said...

bu yaz�ya bu yorum ayakta alk��l�yorum!

11:57 ÖÖ  
Blogger jelatin said...

Say�n anonymous,

Simiole Han�m �stanbul'da ya da Mersin'de basit bir cafe'de �ekmi� oldu�u bir foto�raf� koyar m�yd� bilmem, ama biz ayn� foto�raflar� ve ayn� yaz�lar� zevkle inceler, okurduk. ��nk� yaz�lar�n� okunas� yapan Allah�n �anzelize'sinde i�ti�i s�cak �arap de�il, o aktiviteleri en g�zel �ekilde yaz�ya d�kebilmesi, hissettiklerini do�rudan en sade bi�imde anlatabilmesidir. Ayr�ca siz de "uzun s�redir" takip etti�inize g�re okumaya ve bakmaya de�er bir �eyler bulmu�sunuz. Buras� yazar�na ayda 4500$ maa� veren gazete de�il ki, Ay�e Arman'a kusar gibi yorum kusmu�sunuz buraya? Buras� blog, isteyen okur, isteyen okumaz. �steyen koment de yazar ama bu sizin yapt���n�z �slupla de�il! �ok k�r�c�s�n�z �ok!..

B�y�y�nce iyi ve nazik biri olman�z� dilerim.

12:11 ÖS  
Anonymous sep said...

anonimus efendicim;

ham ve �i� olan� �i�nemeye kalkma, midene oturur sonra ;)
s�radan bir anonimus hakk�nda s�radan bir tavsiye.

12:27 ÖS  
Anonymous Adsız said...

ah ke�ke sayg�dan, ahlaktan ve kurallardan �ok anlat�lanlara �nem verilebilse. bataille sayg�yla an�lmas� gereken insan burada. evet uzun s�redir takip ediyorum ��nk� ne buldu�unuzu ve bu kadar a��z a��k hayranl�k duyma sebebinizi anlamaya �al���yorum, tuza�a d��t�m uzatmayal�m dedim ben uzatt�m, bir daha olmayacak. mutluluklar..

12:28 ÖS  
Anonymous nilay said...

anonymous kimse anlam�yor seni naapal�m belki de anlam� ba�ka yerlerde aramak laz�md�r..sen fazka hassas ve bilgili ka�t�n.ama yine de fikrini belirtmen �nemli ama d���ncen �eli�kili kimse de�erli zaman�n� amanda aman bu insanlar neyi okuyomu�ta be�eniomu�la ge�irmes yap�yorsa e�e ondada bi merak uyand�rm�� demektir yaz�lanlar..ayr�ca yorumun polemik yaratmaya a��k o y�zden tepki gelmesi de normal..at niyetli sald�rgan git sen bataille a referans yap ne yaz�k ki hayat referans yaparak ge�miyor..ya da yapt���n referanslar� herkes anlamak zorunda diil sen �yle istiyorsan kendi entelekt�el ceviz kabu�unda kalmakta �zg�rs�n tabi elden bir�ey gelmez..

1:45 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

bataille icin bir dakikalik saygi durusuna davet ediyorum hepinizi. evet evet, siz gerizekali "simiole okurlari", hadi kalkin bakayim ayaga!

hay allah iyiligini versin anonymous kardes, pek eglendirdin beni sabah sabah. isin g�c�n yok mu senin? git biraz bataille oku,
kar topu oyna, meditasyon niyetine k�sede tek ayak �st�nde dur, kahve ic filan. iyi gelecek, emin ol.

3:14 ÖS  
Anonymous O. said...

Anonymous diye yazmak bence gercekten guzel...Birkac soru acaba Burdur'dan 85.103.34.# ipisiyle yarismamiza katilan arkadasimiz mi? En garibi de sayfayi en duzenli ve en cok ziyaret eden kisi...Hepinize sevgiler...

4:01 ÖS  
Blogger pirik said...

g�ld�m sadece...

10:33 ÖÖ  
Blogger SuGibi said...

burdur dur dur.

11:22 ÖÖ  
Blogger skkd said...

hehee

son bi ka� posttur buras� karmakar���k eh?

nedir bu yani?
tatil fotosu kalpazanl���, koment d�zenbazl��� iddialar� falan heheh..

yak�nda theodor un as�l ad�n�n m�jdat oldu�u, cafe de la paix diye g�sterilen yerin duvar�ndaki "�ampiyon bjk" posteri y�z�m�ze �arp�labilir mi?

bu arada g�nahs�z burdur ahalisini kald�klar� zann�n alt�ndan kurtarmak ad�na, "sitemeter" da bir tak�m izmir giri�lerinin burdur olarak g�sterildi�ini belirtir selam ederim..

1:01 ÖS  
Blogger tarcin said...

Simicim can�m u aralar yaz�lar�nda bir h�z�n gizli neden?
TAR�IN

3:47 ÖS  
Blogger just my stories said...

cok ayip yaa... ne kadar cirkin bir yorum yapmis anony. kisisi... isteyen istedigi kadar yorum yapar, isteyen istedigi kadar okur, gerekirse her gun ziyaret eder..kime ne?

6:15 ÖS  
Blogger QM said...

Sevgili Anonim kardes,

Herkes sana yuklendi, herkes seni elestirdi. Burdurlu dendin, asagilandin, horlandin. Paris nire Burdur nire? IP adresi midir nedir o bile desifre edildi. Cem Uzan'dan beter edildin. Acini anliyor ve yurekten paylasiyorum. Dunya boyle kati boyle adaletsiz bir mekan iste.

Ama Anonim kardes, hic acaba "yahu ben ne dedim" dedin mi? Elestirme demiyor kimse yanlis anlama sakin. Bak simdi ben elestiricem: Simiole kaka insan. Ama bu elestirinin bi dozu var, ben onu ayarladim. Sen ayarladin mi? Ne yazik ki, hayir. Sen ham dedin cig dedin. O olmadi iste.

Ha dersen ki Simiole'u acaba neden bu kadar seviyolar, valla aslinda ben de pek cozemedim. Cozmek de pek derdim degil aslinda. Ama onu sevenleri sevemem diye bi sey yok tabi. Sen yorumunda bi tasla iki kus da vurdun. Hem simiole'a hem de onu bagrina basanlara yuklendin. Orda da yanildin sevgili pek guzel kardesim.

Mektubumu bitirirken bence Burdur Paris'ten guzeldir diyip sana son bi kiyagimi da gecerim.

5:03 ÖÖ  
Anonymous zaten said...

uzun sured�r uzak kald�m blok alem�nden s�md� gordum. soylemesem �c�mde kal�r. la ani sana ne kocum b�z sev�yoruz hayran�z mutlulukla okuyoruz. afer�n d�yoruz ne guzel gez�yor, cek�yor kompoz�syon kuruyor ben g�b� usenm�yor d�yoruz. halla halla.

4:23 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google