sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

15 Mart 2006

foto-genieBazen bir fotografi alip, ikiye kesip, sol tarifi -tam simetrik- sag tarafa yapistiriyorum ve ortaya cikan goruntuye sasip kaliyorum. Mesela bu fotograf; hem ben -hem degil. Biraz uzayli gibi. Sonra diyorum ki kendime, iyiki asimetrik bir turuz. Iyiki sagimiz solumuz bir degil.
...

11 Comments:

Anonymous O. said...

korkuyorum

11:53 ÖS  
Blogger starbug said...

hehe :)

9:40 ÖÖ  
Blogger Aysin said...

Duduklar muthis :))

10:38 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Anneciiiim :(( Hakkaten uzayli bir goruntu. Hatta dur bakayim, sizin Tezgah'taki uzayliya benzemissin Simicim ya..

4:29 ÖS  
Blogger jelatin said...

Bence ortadaki �izgiden dolay� tuhaf g�r�n�yor. Zira foto�raf yukar�dan �ekildi�i i�in alt k�s�m ince ��km��, tipik UFO halleri. �izgi d���ndaki her �ey normal.

Ayr�ca fotojeninin y�z�n simetrisiyle ilgili oldu�unu okumu�tum bir yerlerde. Yani asl�nda sa��m�z solumuz bir olsa su gibi ��kaca��z foto�raflarda, yaa yaaa...

Kayna��m da �urada, http://www.kolikler.com/sss-liste.php?act=cevap&no=10726

9:12 ÖS  
Blogger uzay said...

fotograf�n asl�n�da koysayd�n keskem..yane ben �yle olsun inceleyeyim her ikisini birden istedimde:) '' sen cok sey istiyorsun'' demek serbest:)

9:23 ÖS  
Blogger aqua said...

eheheh cok yarat�c� b�r cal�sma! ''y�z�m cok simetrik �ekerim'' diye hava atanlara kapak olsuuuunnnn:) !!!

11:47 ÖS  
Blogger Gün said...

Cidden ya, ama bu halini bile sevdim ben :)

12:15 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

fotografin orjinalinde casio exilim muhtesem makinamin bir kareyi ikiye bolup farkli cekme ozelligini kullanarak, sag tarafi yuzum, son tarafi o an arkamda bulunan ve gece isiklari parlayan eyfel kulesi seklinde cekmistim. fikir dahiyeneydi belki ama sonuc buraya koyulamayacak kadar kotu oldu. nitekim fotografin tam ortasindaki pariltilar eyfel'in isiklari.

11:39 ÖS  
Blogger tembel karınca said...

iyi ki sa�imiz solumuz bir de�il. :)

4:26 ÖÖ  
Blogger efe said...

"ara�t�rmalara g�re" y�z�nde daha g��l� simetri olanlar daha �ekiciymi� insanlara... o da ayr� bir g�r�� tabii. :)

3:59 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google