sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

07 Mart 2006

my beautiful hair cutBoyle bir fotografin altina soyle bir giris yapmak istiyorum :
" Sevgilim chelsea-barselona macini izlemeye gitti, iki sirkete daha is basvurusu yaptim, mutfak lavabosu tikandi, altindaki dolabi su basti, o sular yerlere akti ve bir de farkettim ki, benim saclarim uzadi "
.
Normal bir kadin boyle bir durumda dolabi bosaltir, yerleri siler,
iyi bir kadin dunden kalmis bulasiklari yikar,
muhtesem bir kadin uzerine bir de enginar pureli hindi graten yapar,
biyonik kadin hizini alamayarak salondaki enkazi da kaldirir.
.
Normal bir kadin oldugumu hissetmek boyle durumlarda hic rahatsiz etmiyor. Nasil olsa biliyorum ki "cok ozelim", l'Oreal'in sac bakim kompleksini istiyorum, ne de olsa "Ben buna degerim". -Istiyorum cunku artik o cok ozendigim bakimi uygulayacak kadar sacim var benim. Hey gidi gunler, bu yaz erkek trasiyken, -hem de uclarindan out of bed kesilmis halleriyle- artik yukaridaki gibiler.
.
Konsepti kim bulmussa tebrik ediyor, kendi teorimi acikliyorum:
Sabah uyanip da yataktan kalkan her kisi yaninda yatana guzel gozukur. (Modern kisiliklere not: One night degil, one life stand'lerden bahsediyoruz, yoksa tabii ki odadan isik hiziyla kacmak da istenebilir) Duz mantikla diyebiliriz ki Guzelligin saclarla direk iliskisi oldugundan, haliyle uyananin daginik (!!) saclari da -sabah sabah- sevdigine guzel gozukur. Verilen imaj bu iste: Ask ve suan burada sayamayacagimiz tum yan ogeleri.
Ama aski olan var, olmayan var, olup da "canlandirmak isteyen" var. Bize de marketing stratejilerini uygulamak kaliyor: "Out of bed sac jolesi": Surun, sokaga ciktiginizda o hayran bakislari hissedeceksiniz; tipki idealize edilmis bir askta -uyandiginiz sabah gibi.
.
Bir de su sorun var: Dunya uzerinde yataktan kalktigi andaki sac modeli, joleyle saatlerce ugrasilmis izlenimi veren kac kisi var? Yok iste. Demek yataktan kalkmakta degil olay. Para vermekte. Kanmayalim, kandirmayalim. Ben marketing departmanlarina basvuruyorum, unutalim.

ps. Bu kadar teori yaz, kendi saclarin o model. Ne diyeceksin?
- Hemcinslerime Paris'ten bildiriyorum: Kisa out of bed ve Amelie modasi gecti, artik arkaya hafif katlar, onde uzun kahkul var. (Bu iyiligimi de unutmayin)

19 Comments:

Blogger YesilErik said...

Kisa sacli olmak hep daha pratik gorunur, ama bence tam tersi. Bi kere ayni sac modelini ayni kuafor bile ikinci kere kesemiyor. Ya yeteneksizlikten, ya hatirlayamamaktan. Her seferinde bir stres, acaba gecen seferki gibi olabilecek mi diye. Sabah kalkarsin, her bir tel ayri bir tarafa gitmis, bastan sekil vermek eziyet. Uzun sac oyle mi? At kuyrugu yap cik. Evet Simicim, uzat sen de saclarini, katil aramiza. Gecis evresi cok acili oluyor gerci, hele de kivirciksa saclar :)

12:36 ÖÖ  
Blogger damn said...

Uzun sa� iyidir, s�perdir. Ben bile uzat�yorum ne i�e yarayacaksa hay�r hem uzun hem �apka tak�yorum. Beni �apkas�z g�ren birka� ki�i "vaaov seni �apkas�z da g�rd�m ya" diyor. Hani �lse gam yemeyecek o kadar. Neyse �u an moda dedi�in sa�a bay�ld���m� da belirteyim.

7:48 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

bana gelirler ve ben kuaf�rde al�rd�m solu�u kasabaya ta��nmadan �nce.Dokunsan a�layacak halde giderdim,gelip dokunurdu ,ben a�lamaya ba�lard�m,o T�rk kahvemi s�yler sa��ma giri�irdi.
�lk ��lg�nl���m�z ki ya� 13 o zaman bende,belime inen,do�al renginde g�zelim sa�lar�m� k�sac�k kesmek olmu�tu,o�lan �ocuklar�na d�nm��t�m.Sonra t�vbe ettim,bana hi� yak��mam��t� k�sa sa�.Oysa ba�kalar�nda g�rd���mde ne �ok k�skan�r�m.Bir ara Meg Ryan gibi keserdi sa�lar�m�,yani en k�sa o kadar.imdi uzun ve hep �yle kalacak.Koca uzun seviyor ki tan��t���m�zda kafa yine Meg 'di,yani adam beni �yle be�enmi�ti.Ben de bi at kuyru�u yap�p ��k�veriyorum soka�a.
Art�k boyuyla oynama cesaretim yok ama bu aralar bana geldiler yine,eski kuaf�r�me gidece�im,bu defa rengiyle oynayaca��m,ama deli bir renk istiyorum bu defa,mesela �ilek rengi.Bi de bana kahkul hiii� yak��maz,nas�l da �zenirim oysa,Kleopatra peru�u istiyorum ayr�

8:16 ÖÖ  
Anonymous dilayra said...

vallaha sa� mevzu �nemlidir.. Bir kad�n� g�steren ... de�il, sa�lar�d�r bence.. (bir de ka�lar�.. enterasan, ama ka�lar�n y�z�n�z� nas�l de�i�tirdi�inin fark�nda m�s�n ?)
ben de y�llard�r -ki 31 y�l oluyor- uzuunn sa�l� hatunlar kervan�nday�m. k���kken �zerine otururdum sa�lar�m�n.. 150 cm. g�rm��t�m zaman�nda.. ger�ek!!
rengi a��k kestanedir aslen.. ama k�z�l oldu (bay�lm��t�m o haline.. ama havlulara, yast�k �ar�aflar�na ve dahi sevgilimin beyaz t-shirt�ne bulanan renkleri dolay�s�yla a�k�m�z k�sa s�reli oldu..)sapsar� oldu (annem taraf�ndan fark�na var�l�r var�lmaz hemen boyat�ld� eski rengine, o ayr�..) siyah oldu, perma oldu, g�lge oldu..... �imdi de bio-form denen bir z�mb�rt� denedim 1,5 ay �nce.. p�rasa sa�lar�n�z� ho� dalgala� modele d�n��t�r�yor..
diyece�im o ki.. ben ne zaman sa�lar�m� k�sa kestirmeye ve yataktan kalkm�� izlenimi yaratan halleriyle sal�naca��m can�mm memleketimin sokaklar�nda.. muamma.!!

8:57 ÖÖ  
Blogger Burcu said...

Uzun sa� iyidir g�zeldir ama diyece�im odur ki ben erkek tra��n�n bu kadar yak��t��� ba�ka bir surat g�rmedim. Biraz uzat hevesini al, sonra yine kestir sa�lar�

11:33 ÖÖ  
Blogger starbug said...

g�le g�le kullan simicim, bnm d senelerdir sa� omzumu ge�medi, eskiden belime kdrd� annem her kuaf�rden soora a�lard�, ah k�z�m uzat �unlar� die.. deli miyim(?) yat kalk modeli herg�n de�i�ik, bazen inek yalam�� ama �ounlukla aa s�per olmu� yorumlar�n� alan bi sa��m var, bazn d kendinden f�l�.. g�r bak �ok rahat edicen, yat-kalk-��k. ben hi� uura�m�orm, ayn�s� sna da dilerim..
yaln�z kat�l�orm, k�sa sa� da �ok yak���odu sna,
mucko,,

12:47 ÖS  
Blogger osquée said...

"ara d�nem" diye tabir edilen, sa�lar�n ancak omuza dokundu�u, banyodan sonra d��a d��a k�vr�ld���, insan�n i�ine afakanlar�n bast��� s�reci �iddetle k�n�yorum!

7:22 ÖS  
Blogger XMAN said...

bende tavsiye ederim uzun sa��.psikolojik olarak da �ok y�pratan ara d�nemi ge�ti�inde sorun kalm�yor.uzun sa��n bak�m� da �ok zor ger�i.banyodan sonra kurumuyor meret.Ben 2 y�l �yle tak�ld�m sonra g�zelim sa�lar�m� kestirdim.�imdi rahat�m.yaln�z kestirdikten sonra k�sa sa� sana daha �ok yak���yor bir daha uzatma diyebilirler.bu �ok sinir bozucu bir durum:)o ihtimalide g�ze al:))

10:02 ÖS  
Blogger ycurl said...

20 kusur yil sacim kisaydi sonra basladim bir heves uzatmaya. Hele kivircik olunca kisa olsun diye kac kuaforun degisik modellerine kurban gittim. Son 5-6 yildan beri politikam sadece uclarindan kestirmek. Uzat hosuna gitmezse kestirirsin nasil olsa kisa sacin yakistigini biliyorsun. Ama sacin kivirciksa o ara donem cok sancili geciyor.

7:49 ÖÖ  
Blogger cimcime said...

Yani sa� modelin �ok g�zel g�r�n�yor. Ama k�sa sa�larda sana �ok yak���yordu bence...
Sevgilerimle:)

10:12 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Simdi soyle bir durum soz konusu. O.nun ablasi nisanlandi, bu yaz dugunu var. Sevgili abla bana daha saclarim erkek gibiyken soz verdirmisti ki, dugunde saclarim topuz olacak :)) Ben de bes senedir saclari biraz uzayinca hemen makasa saldiran biri olarak iste bu sozumu tutmaya calisiyorum. Ayrica bes senedir hic kuafore de gitmemistim ki osqu�'nin dedigi "ara donem"de korkunc nir model olunca, hafif sekil verdirdim. (Hos 30 euro verdim ve pek bir sey farketmedi ama neyse) Sonucta hala toplanmiyorlar, israrla bekliyorum, bu yaz bir gecsin eski halime buyuk bir zevkle donecegim.

5:53 ÖS  
Blogger Gatita said...

�imdi sen bu sa�lara k�rm�z�l� g�zel tokalarda al�rs�n. :-)

8:13 ÖÖ  
Blogger hamur said...

"Bir de su sorun var: Dunya uzerinde yataktan kalktigi andaki sac modeli, joleyle saatlerce ugrasilmis izlenimi veren kac kisi var? Yok iste."

...ben b�yle birini tan�yorum. sence bu kadar g�zel birine a��k olunmaz m�? olunur! oldum zaten. hmrfff...

1:56 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

fishy, insanin saclari uzayinca ilgi alanlari da artiyor tabii :)

hamur, istisnalari saymiyoruz, cunku onlara zaten asigiz :)

4:39 ÖS  
Blogger Cerise said...

Uzun sac guzeldir :)Ama uzattikca kestirmesi daha zor oluyor malesef. Ben daha gecen hafta uclarindan biraz aldirmaya cesaret ettim de kiriklardan ancak kurtuldum. Resmen uzun sac bagimlisi hissediyorum kendimi...

11:21 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cerise kuaforun oyle krepeler siyah saten kurdeleler falan yaparsa, -o kadar iltifattan sonra tabii uzun sac bagimlisi olursun :)
bu arada dahiyane fikri aklimin bir kosesine yaziyorum, sacim bir uzasin kirmizi kurdele almayi unutmuyorum.

11:30 ÖS  
Blogger Gün said...

Simi, senin kadar yak��aca��n� bilsem kesin kestiririm sa�lar�m� o kadar k�sa, d�nem d�nem binbir emek verip uzatt���m sa�lar�m� kestirmekten b�y�k zevk al�yorum ben de :)

12:49 ÖS  
Blogger Mr_Turkish_Delight said...

Burda cok yogun bir sac sohbeti var anlasilan, benim Viyanada gittigim berberimin adi SM :-) ,ne berberi diye sormayin, bayagi T�rk berberi iste,Bodrum lu bir adam,buralara gelmis,tek basina isletiyor.Valla o kadar rahatki , gidiyorum , merhabe -merhaba,oturuyorum , tek bir kelime bile s�ylemeden adam kesiyor, olay bu iste sanirim.

Gecenlerde bana bir soru sormussun, sanirim atlamisim ,
senin soruna cevap yazdim diye hatirliyordum simdi g�rd�m, Earl Greyli cukulatanin markasi Dolfin.Manyak cesitleri var, ama Earl Grey lini en iyi oldugunu s�yleyemem gercekten, ama yinede dene bir istersen.
www.dolfin.be den de bakabilirsin.

Bende kacan yazilar olursa l�tfen benim sayfamda da yaz, her zaman beklerim.Haftaya pastahane olaylarina giriyorum kismetse.

slmlar

Mr TD

1:58 ÖS  
Blogger Melis said...

sa� konusuna de�inmeden ge�ebilecek gibi hissetmiyorum kendimi. �ncelikle fotodaki sa� �ekli m�kkemmel, bay�ld�mm. Ben �ocukken sa�lar� poposuna kadar (ger�ekten) uzat�lm�� biri olarak 20 ya� ve sonras�nda devaml� surette k�sac�k sa� kestiren, ama sa�lar� dalgal� ve �abuk kabaran bi �ekil oldu�u i�in k�sa sa�� �ok zor kullanaca��n� �ok ge� farketmi� biriyim. en son �nler �enede arkasi erkek gibi bir sa� modeli kulland�m en rahat kisa sa� �ekli oydu benim i�in kendinden �ekilliydi. Uyan ve ��k gibiydi o da. Ailemden de devaml� gen� k�z gibi g�r�n birazzz bask�lar�n� g�rd�kten sonra bug�n 27 ya��mda sa�lar�m art�k omzuma de�iyor. �nsan nas�l da de�i�iyor. Sa� acaip bi�i yaw. Ama Simiole anlad���m kadar�yla sana bu k�sa sa� halleri �ok yak���yor, keep going baby :)

11:52 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google