sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Mart 2006

toplamaKadinlarla erkekler arasindaki farki izlemek icin burasi,
Avrupa ve Italya farkina gulmek icin surasi,
Daha fazlasini kesfetmek icin orasi var.

Paris'te kar, aklimda kahve, sevgilim mesgul, gundelik hayat derken, bir soru.

- Sen ne zaman kendine geleceksin?

5 Comments:

Blogger Chloe said...

Hihihihihihi �ok g�zeldi �ok:) Bu arada http://dilayra.typepad.com/ seni ebelemi� evet cevaplar� bekliyoruz:)

2:34 ÖS  
Anonymous dilayra said...

Ah Simi..
Bir bilsen ki hi�bir zaman tam anlam�yla kendine gelemeyeceksin:))
Hep isteyeceksin.. Ama emin oldu�um 1 �ey var.. Ya� ilerledik�e -ki ben 31'i bitirmek �zereyim- kendine gelmek i�in tek �arenin kendini da��tmak oldu�unu hayretle g�receksin..
Sevgililer hep me�gul olacaklar.. Kar ve Ya�mur hep ya�acak.. G�ndelik hayat�n stresi hi� bitmeyecek.. Dost ac� s�yler mi oldu acaba??
:))

3:03 ÖS  
Blogger jelatin said...

Kad�n vs. Erkek videosuna bay�ld�m!
Stereotype filan de�il, �zellikle g�ruh halinde "lavabo"ya gitme co�kusu ve ilk yard�m �antas� format�ndaki el �antalar�. Biziz i�te! (Ama ger�ekten, ger�ekten ger�ekten ger�ekten, bir tek olsun yan�mdaki k�z �ocu�una "Lavaboya gidelim mi?" demi� de�ilim. Ger�ekten!)

Ayr�ca o el �antalar�n�n i�ine yerle�tirmek �zere; �antan�n fermuar�/��t ��t'�/ya da kendisi a��ld��� an yanan sens�rl� bir k���k lamba tasarlam��t�m kafamda. ��endi�imden, Chanel'e derdimi anlatmaya gidemedim.

Hem... Ne zama kendimizdeyiz ki? A�la derim ba��ra �a��ra. A�la, a��l.

�yi ak�amlar:)

8:01 ÖS  
Blogger uzay said...

g�z�m�zle g�r�yoruz gercegi yinede kabullenmiyoruz degilmi:) kad�n erkek aras�ndaki fark� anlatan video s�perr yau..

10:50 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

chloe, ben de ebelenmis sobelenmis oldugumun farkindayim, butun evi temizleme harekatina girisip yorgun dustum ama uyuyakalmazsam bu gece, yoksa da yarin mutlaka yazacagim.

dilayra, bendeki sorunlar yas ilerledikce ekzistansiyalist degil de daha cok profesyonel bir boyut kazandi. Haliyle master bitiyor ve is dunyasina girmek lazim. Ne kadar belirsiz ve sikinti bir surec herkes bilir, ama umarim cabuk sona erer ve daha farkli sorunlarim olur.

jelatincigim sekerim, belki de seni bu yuzden bu kadar seviyorum: ayni samimiyetle ben de yemin ederim ki, ben de kiz grubuyla bu aktiviteyi hic yapmadim :))
chanel'e is gorusmesine gittigimde bu fikrini ar-ge departmanlarina iletecegim. belki odul olarak iki-uc canta verirler de paylasiriz.
aglama konusuna gelince de... yeterince acildim kiyi gozukmuyor, kurtarma botu bekliyorum :))

uzay evet ben de o videoya bayildim, zaten adam muthis, ara-sira bakmak lazim guncelliyor cunku.

12:15 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google