sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

16 Nisan 2006

paskalya geldi oturdum yazdimO benim Gucci gozluklu paskalya yumurtam.

ppppp

Suslu, simarik, biraz da ukala.

pa

Bu gece avluda yatacaksin, dedim.

paskal

Yatak ortum kirmizi olsun, dedi.

...
Ah ben nasil ozlemisim sayfami. Hosgeldim, bir daha da gitmeyecegim. Mailler icin tesekkurler, cok enteresan bazi fanatiklere* bile...

* "Bir kere alistirdin, bir daha yazmama hakkin yok tamam mi. Cok sinir oluyorum sana, ne saniyorsun ki kendini, millet nasil zaman buluyor? Otur yaz, baska lafim yok"

25 Comments:

Blogger Chloe said...

Bizde seni �ok �zledik. Ho�geldin:) Oh neah hayat normale d�nd�

8:30 ÖS  
Blogger jelatin said...

Nihayet! :)

Sen yokken birileri "Ben de Simiole olaca��m t�k�r t�k�r..." dedi ama d�vd�k onu biz.

Baaak;
http://jelatin.blogspot.com/2006/04/kalin-deil-bileklerim-ilikli-aliye.html

8:52 ÖS  
Blogger mabel said...

Oley!Hosgeldin.

9:17 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

chloe, yeni eviniz maya'nla sana mutluluklar getirsin, demis miydim?

Canimsin jelatin ve sana sevgilerimi yollamak istiyorum nokta com.

tanistigimiza memnun oldum mabel.

12:10 ÖÖ  
Blogger damn said...

Mtlda'ya yorum yapmandan bug�n yazaca��n� anlam��t�m. �yi ki d�nd�n. Sen yokken kand�r�k��lar bile t�redi n��� Jelatin.
Gitme yoksa i�eriz b�t�n uyku haplar�n� Simi :)

12:37 ÖÖ  
Anonymous culdesac said...

i�te, burnum yine �ilek kokusu al�

8:46 ÖÖ  
Blogger Chloe said...

�yi dileklerin i�in �ok te�ekk�r ederim Simi:)

9:19 ÖÖ  
Blogger dilayra said...

oh be.. gelmi� benim k�rm�z� ayakkab�l�, k�rm�z� ojeli, k�rm�z� bandanal�, vs.. full k�rm�z�s� her�eyiyle yak��an�m:))
�zletme b�yle.. iki ara bir dere 2 sat�r bile yeter.. ho� geldin..

10:32 ÖÖ  
Blogger totipoti said...

ho�geldin simi,
yoklu�unda anlad�m ki benim blog d�nyas�na a��lan kap�m senin sayfanm��. senin sayfana girmeyince, herg�n t�k t�k linklerine (ve onlar�n linklere) girmez olmu�tum, neyse ki geldin de blog okuma faaliyetlerime yeniden ba�layabilece�im :)

10:34 ÖÖ  
Blogger Margot said...

Ho�geldin Simi,
Ayakkab�lar�n�za bay�ld�m. Jelatin'inkilere de bay�lm��t�m da bunlar�n k�rm�z� olmas�na ve kurdelelerine daha bi bay�ld�m! Var m�d�r bu papiklerden bizim burda acaba?

12:29 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Damn, senin Istanbul maceralarina bayildim ozellikle dusus fotograflarin superdi.

cul'um benim, cilekler yine geldi, kipkirmizi parlak ve cildirtici. Ne yazik ki henuz tadlari da yok kokulari da...beklemedeyim.

dilayra, bahcendeki guller de kipkirmizi olur umarim.

totipoti, hosbulduk. blog faaliyetlerine aynen devam.

margot zaten tum magazalara ballerin modasi gelecek (belki oraya da geldi bile)en kirmizisini al, eger kurdelesi yoksa onu da kendin alip bileklerine bagla. Nasil fikir :)

1:37 ÖS  
Blogger starbug said...

muaaaa!
"fanatikler" �ok komiik.

4:03 ÖS  
Blogger starbug said...

aa buarada unuttumm; ayakkab�lar aaz�m�n suyunu ak�tt�

4:04 ÖS  
Blogger aqua said...

d�nd���ne sevindim :) i�-g�� nas�l anlat bakal�m �eker??

4:34 ÖS  
Blogger Margot said...

Evet bu sene de babetler var ya�as�n! Benim gibi topuk �z�rl�ler i�in harika bir �ey! Resimlere bakarken e bundan bulamazsam kurdelesini kendim yapar�m demi�tim, kalp kalbe kar��ym�

5:15 ÖS  
Blogger damn said...

Bug�n son g�n� de ekleyece�im ve bitecek. Cidden d���� �ok komikti d��mekle kalmad�m poz bile verdim daha ne yapay�m sizler i�in? Ahaha

5:53 ÖS  
Blogger neval said...

o ayakkab�lar neeeeeeee? bittim.
bi de ho�geldiiiiin...:)

9:21 ÖS  
Blogger sothyz said...

�aav bambina, benvenuto.

yukar�da 1 km uzunlu�undaki ayn� �eyleri s�ylemek istemedim ama sen biliyorsun b�t�n iyi dileklerimi.
yoklu�unda martini bianco'lar sel oldu : )

o ayakkab�lar�n ye�ilinden istiyorum, tonu da g�z�m�n �n�nde ama ismini bilmiyorum.

paskalyay� yine ka��rd�m : (

10:07 ÖS  
Anonymous Adsız said...

sen bir ayak fetisistisin buna emin oldum artik..ayak ve ayakkabi takintin var ve bunu gostermeye bayiliyorsun.

6:14 ÖS  
Anonymous patates kizartmasi said...

ayy yinemi kirmizi ojelerrrrr..kirmizi dikkat cekmenimi sagliyor?

2:04 ÖÖ  
Blogger sothyz said...

sa�malama patates k�zartmas�, kimse matadorluk yapm�yor burada.

3:39 ÖÖ  
Blogger jasmin said...

Simicim Ho�geldin ,
G�nde ka� kere blogunu kontrol etti�imi biliyormusun.
Sen yokken ofis �ok renksizdi. Benim i�ten bunal�p s�k�ld���mda ilac�m senin blogundu,yoklu�un o kadar s�k�c�yd�ki takip etti�in di�er bloglar� da b�rakt�m.Simi'nin blogunu okumad�ktan sonra di�erlerinin de anlam� yok diyerekten.
Asl�nda �midi kesmi�tim ama genede bir deneyeyim dedi�im anda k�rm�z� pabu�lar�nla kar��la��nca d�nyalar benim oldu, hayata d�nd�m resmen.
Bu arada bu kim deme, ben seni sessizce,yorumsuzca takip edenlerdendim.Bloga ara veriyorum dedi�indede sessiz kald�m o kadar kararl�yd�n ki.
Tekrar Ho�geldin Simi ,s�z ver sak�n bi daha gitme olurmu?

7:42 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sothyz allah iyiligini versin :)

jasmin, yorumun bu carsamba sabahi saat 07.35'inde ise daha mutlu gitmemi saglayacak. Cok tesekkur ederim.
(Soz, soz, soz)

8:08 ÖÖ  
Blogger tembel karınca said...

ya bu k�rm�z� pabu�lara bay�ld�m ben ..

4:16 ÖS  
Blogger bething* said...

welcome back :)

8:40 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google