sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

18 Mayıs 2006

dan dann dannnn

Ah hic iyi gitmiyor-um. Diye yazdigimdan beri, 9900 litre yagmur yagdi, 7 bardak kahve ictim, 12 kere yuzugumu diger parmagima gecirdim, 1 kiz arkadas edindim, 4 kere agladim, klavyemin ustune 1/2 bardak su devirdim, 3 kere O.nun tarafindan sakinlestirildim, 5 kere pantalon giyip cikarttim, 3 kere etek giyip usudum, 1 kere isten ayrilmayi dusundum -sonra vazgectim-, 2 kere dus aldim, 9 kere kendimi dinledim, 1 tane kirmizi ruj aldim, 17 kere cok ustume geldim, 6 tane kofte yedim, 5 kere bagirdim icime -sonra affettim- ve son olarak 1 karar aldim: Zen olacagim. Cunku hersey yolunda. Cunku yolunda gitmeyen birsey yok aslinda. Hepsi benim kafamda. Acik havada "Cikarin beni buradan" diye kendini parcalayan o deliye ne kadar gulmustuk sevgili ben, hatirlasana.

center

20 Comments:

Blogger osquée said...

"Umudun yitip gitmi� olsa da
Paran da, pulun da bitmi� olsa da
Kader k��eye itmi� olsa da
�z�lme sak�n hayat g�zel."

11:20 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

BEN KEND�M�M

T�m d�nyada benim gibi hi� kimse yok.
Baz� y�nleri bana benzeyenler var,
Fakat kimse tam olarak t�m y�nleriyle benim gibi de�il,
Dolay�s�yla bende varl�k bulan her �ey sadece bana �zg�,
��nk� ben onlar� tek ba��ma se�tim.
Benimle ilgili her �ey benim;
V�cudum, ve onu olu�turan her �ey;
Zihnim ve onu olu�turan t�m d���nce ve fikirler;
G�zlerim, ve onun ifade etti�i t�m g�r�nt�ler;
Duygular�m, ve onlar her neyse
�fke, ne�e, kayg�, sevgi, hayal k�r�kl�klar�, heyecan;
A�z�m, ve onlardan ��kan her s�zc�k
Nazik, yumu�ak ya da kaba, do�ru ya da yanl��;
Sesim, y�ksek ya da al�ak,
Ve t�m davran��lar�m, ba�kalar�na ya da kendime kar��.
Kendi fantazilerim, r�yalar�m, umutlar�m, korkular�m.
T�m zafer ve ba�ar�lar�m benim, t�pk� t�m hatalar�m gibi.
��nk� beni olu�turan t�m par�alar benim.
Ben kendimle tamamen y�zle�ebilirim,
Ve b�yle yaparak beni olu�turan t�m par�alar� sevip,
Onlarla dost olup, dost�a ya�ayabilirim.
Ve b�ylece benim i�in en �nemli �eylere ula�mak �zere,
Bir b�t�n olarak ama�lar�m� ger�ekle�tirebilirim.
Kendi kendimi �a��rtan baz� y�nlerim oldu�unu biliyorum.
Ve bilmedi�im ba�ka y�nlerim de var.
Fakat kendimle dost oldu�um ve kendimi sevdi�im s�rece,
Beni �a��rtan bu y�nlerin �zerine cesaret ve umutla gidip
Kendimle ilgili daha pek �ok �ey bulabilece�imi biliyorum.
�nsanlara nas�l g�r�n�rsem g�r�neyim,
Ne s�ylersem, ne yaparsam yapay�m,
Herhangi bir anda ne d���n�rsem, ne hissedersem hissedeyim,
Hepsi de benim./ Bu bana �zg�.
Zaman�n o noktas�nda nerde oldu�umun bir ifadesi.
Ne yapt���ma, nas�l d���nd���me, ne hissetti�ime bakt���mda,

baz� y�nlerim uyumsuz olabilir.
Ve ben bu uymayan y�nleri ��kar�p,
Uydu�una emin olduklar�mla yola devam edebilirim.
��kard�klar�m�n yerine yeni �eyler yaratabilirim.
G�rebilir, duyabilir, hissedebilir,
D���nebilir, s�yleyebilir ve yapabilirim.
Benim d���mdaki d�nyada, insanlara bir d�zen yaratabilecek,
�li�kileri anlaml� k�labilecek, �retken ve onlara yak�n
olabilecek,
Gerekirse d��arda hayatta kalabilecek bir birikimim var.
Kendime aitim ve b�ylece kendimi yeniden bi�imlendirebilirim.
Ben kendimim ve bundan mutluyum.
Virginia Satir

12:01 ÖS  
Blogger damn said...

Aa! Simi noldu?

-u�uyoruz ne g�zel kamikaze
�n�m�ze ��k�caklar
uyuyoruz ne g�zel yekpare
aram�za yat�caklar

bir yerlerden Nil'in yeni alb�m�n� indir, dinle, kendine gel. Benim ne�e kayna��m oldu g�nlerdir. A�latm�yor insan� bak ciddiyim.

4:06 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Yaln�z de�ilim demek ki.

9:31 ÖS  
Blogger jelatin said...

Ama Simiole, yeni ruj almak ne g�zel di mi? Durup dururken a��p bak�yor, kokluyor musun?

K�fte g�zel miydi? Bug�n burda 19 May�s. Ak�am Gen�lik ve Spor Bayram� Balosu d�zenlesene evde? Sen ve O. i�in, iki ki�ilik. Haftasonuna giriyorsun nas�lsa. Bak buraya yaz�yorum, haftasonu iyi gelecek sana.

4:15 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

osqu�e,
sen dur ben bi ufak acip geliyorum.

chloe,
arada bir donup okuyorum, iyi geliyor gercekten, tesekkur ederim.

damn,
indirdik nil'i de yanlis sarkidan baslamisim dinlemeye, "neyin var"di sarkinin adi sanirim, ki uzgun zamanlarda dinlenmemeliymis. Ama kamikazeye ben de bayildim :)

bitkisel,
hayat ya. ne yapalim dostum.

jelantin sekerim,
yeni ruj almak cok guzel gercekten, haftaici dudagimda degil cantamda dursa da haftasonunu bekliyorum dedigin gibi. O kadar ihtiyacim var ki...

ps. Kofteler donmus minik et parcaciklariydi onlari bosverelim asil senin 19 Mayis'in kutlu olsun; kutlama senlikleri icin O.na takla attirmak geldi aklima, biz de oyle kutlariz, neyimiz eksik.

4:35 ÖS  
Blogger deryik said...

Belki bende klostrofobi oldu�undand�r; ama s�k�nt�l� zamanlar�mda, Emin�n� alt ge�itte kalabal�ktan k�p�rdayamad���m ve bitmek bilmeyen dakikalar sonras�nda ����a, temiz havaya kavu�tu�umdaki rahatlamay� d���n�yorum. Umut veriyor :) bu ara herkes bu ruh halinde, a�maya haz�rlanan tomurcuk s�k�nt�s� gibi.. �abuk ge�er umar�

10:08 ÖS  
Blogger caulerpa said...

her�ey g�ssel olacak!!!! arka arkaya 5 kere s�yleyip bir kere zorla g�l�nce cidden i�e yar�yor ikincisi �ookk i�ten oluyoor.

11:23 ÖS  
Anonymous Adsız said...

It's all in your mind...

3:03 ÖÖ  
Blogger :DCan said...

:D can�m benim..
hayat dolusun sen yaa.. h�zn�n bile e�lencesini bulacak kadar hemde..

p.s. acaba biraz erik g�ndersek mi? i�e yarar m�? :Dcan

9:42 ÖÖ  
Blogger Suleyman Ve Ben said...

Merhaba Simiole,

Yarin gunes acar ve hersey yine normale doner Pariste...

Umariz, sevgiler.

Suleyman Ve Ben

2:49 ÖÖ  
Blogger SoSo said...

�i�imizdeki kendimiz bazen s�kar bizi onuda anlay��la kar��lamal�y�z, senin gibi... :)

6:33 ÖS  
Blogger cadı said...

Bende de var b�yle i� daralmalar�, arkada�larla en mutlu oldu�um anda g�zlerim doluyo ve �akt�rmamaya �al���yorum. En iyisi bahardand�r diyip ge�mek, ne de olsa "Beni bu g�zel havalar mahvetti-O.V.K."

8:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

cok tesekkur ederim, simdiden hersey daha da guzel oldu bile.

9:41 ÖS  
Anonymous Adsız said...

ben de uzuldum sana... ayni sekilde yasadim ben de gecen hafta. oyle cok agladim ki... sayilar degisik...

paris hamburgdan daha sicaktir... :(
parka giderdim orada yasarken beni uzunce.. sana da iyi gelir... (BHV den ben de ruj alirdim rahatlamak icin).
bugun gene hamburgdayim, o da brukselde.. off, ne abs�rd hayat..

hep renkli kal...
B.

2:39 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sevgilerimi gonderiyorum -bugun- her neredeysen, oraya.

2:47 ÖS  
Anonymous siss said...

Acik havada "Cikarin beni buradan" diye kendini parcalayan o deliye gercekten guldun mu?

2:53 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

evet, selcuk erdem karikaturuydu.

9:38 ÖÖ  
Anonymous siss said...

gercekten icimi rahatlattin :)

8:59 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! 2006 isuzu trooper Electronic shift control bmw 325 eagle eye nurse sweater pop up blocker dowloads Zonelabs popup blocking Patent infringement case Bmw m5 2007 future changes Cheap printer ink refill alfa romeo accessories adware se blocker popup Kanebo skin care products dallas awnings and canopies bentley auto

5:19 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google