sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

08 Mayıs 2006

ev halleriHerseyi ayna anda yapmak isteme, ustune bir de "her yaptigim mukemmel olsun" deme, bak gordun, muffin'ler kabarmadi.
Bahar temizliginin zamani gelmisti artik, sinir sistemin haftasonu O.'nun kollarinda olmak disindaki hicbir aktiviteyi kaldiramasa da, gecti bitti. Zaman kaybi olarak dusunme.
Her aksam "yarin ise ne giysem" sorusunu sevgiline sorma. Senin yuzunden kariyeri baska yone gidiyor cocugun. Bilgisayar uzmani mi Imaj-maker mi belli degil.
Gomlek giymeye karar verdin, cok guzel de...Utu yapmayali kac yil oldu? Basarabilecek misin?
Iki saattir ayaklarin dondu. Mayis geldi diye corap giymekten vazgecme. Sonra cocugun olmaz.

17 Comments:

Blogger osquée said...

s�persin vallahi simi. iki g�nd�r pislik i�inde oturuyoruz biz. bir t�rl� elim gitmiyor toplamaya. zaten sevgilinin annesi "evlenince �zgeye hizmet�i tut eli pek yatk�n de�il" demi�.bu gece de uyuyorum yar�na allah kerim.

10:33 ÖS  
Blogger rahel said...

simi, bunlar ev halleri de�il, bahar halleri sanki. :) do�ayla beraber biz de kendimize "hoop, uyan, kendine gel, hadi bakal�m" diyoruz sanki. belki kurulan c�mleler farkl� ama herkeste durum ayn�. takma sen. :)

�ocu�un olur ayr�ca, ama burnun akar ���rsen, �irkin olursun. :P

8:35 ÖÖ  
Blogger dilayra said...

son iki sat�r, ayn� annem..
bu arada �t� t�m kad�nlar�n da korkulu r�yas�d�r, ben de y�llard�r �al���yorum; halen e�yalar�m� �t�leyip dolaba kald�rmay� ve ihtiya� oldu�unda temizce giymeyi ba�aramad�m. sabah�n k�r� 15 dakika kap�s� a��k gardrobun �n�nde anlams�zca bak�nd�ktan sonra elime ge�irdi�im bir g�mle�i �t�leme �abalar�m, i�kenceye d�n���r benim..
sen en az�ndan kabartamama��s�n, ben muffin yapma giri�iminde bile bulunam�yorum..
ya bahar temizli�i.. o da ne? annem gelir her bahar ve evimi �i�ek gibi yapar gider. bir dahaki bahara kadar evde her�ey annemi bekler:))
*not: yanl�� anla��lmas�n l�tfen, pasakl� de�il de, biraz rahat bir kad�n�m san�r�

10:43 ÖÖ  
Blogger starbug said...

ya ben de ge�en haftadan beri hem kurbimin hem benm bi�iilerimizi �t�licem ki yeni �t� masas� ald�k ama elim gitmio �ok s�k�c� bi i� tvnin �n�nde mi yapsam, ka� saat gidicek kimbilir �t� ztn 5para etmez cinsde, her�ey "yapmamam" y�n�nde i�lio ama kendimi ge�tim kurbi�i �t�s�z g�ndermek ay�p oluo, �st�ndeki sweatshirt� g�rd�k�e utan�orm resmen :/

1:30 ÖS  
Anonymous Sinan Didabaday said...

Fotograflar �ok �ahane. �t� yapman�n zorlu�u ve yapma mecburiyeti. Allah'tan erkekler deil kad�nlar yap�yor yoksa ben beceremezdim valla...

5:56 ÖS  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Foto�raf� ben de be�endim ama bu �t� neden zor bir �ey anlayam�yorum, oyuncak araba s�rmek kadar kolay olsa gerek, yani bana izlerken �yle geliyor. :)

6:50 ÖS  
Blogger damn said...

�ok ��enge� oldun ya sen Simi? Haz�r foto�raflar falan kullan�yorsun.

10:40 ÖS  
Blogger Matthew said...

Bir erke�in, bir kad�na muhta�
oldu�unu hissettiren �eylerden biri de pantolon ve g�mleklerdeki �t� izleri herhalde.

Hazal Han�m�n di�er fotograflar�n� merak edenler i�in;
http://iles.deviantart.com/gallery/

6:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Mesajlara cevap yazamadim cok uzgunum ama ayin 9'unda Las Vegas'ta E3 -video oyunlari- basladi tabii benim isim de bu aralar Playstation'a yogunlasmis oldugu icin sayfami acacak zaman bulamadim.

(damn bu sana cevap olsun, ben seni calismaya baslayinca gorucem :)

ayri ayri cok opuldunuz.

ps. matt Hazal'in galeri adresini bir kere daha vermissin, cok saol.

9:26 ÖS  
Blogger damn said...

Ahahha valla Simi ben de yak�nda ba�l�yorum �al��maya. Bakal�m ben neler yap�cam..
�aka bi yana sen bi yerlere gitme yazmaya devam et de haz�r foto�raf kullan nolcak ki :)

11:25 ÖS  
Blogger su. said...

muffin'ler kabarmasa da olur, bi' dahakine kabart�rs�n.
�t�, d�nyan�n en kolay �eyi, yava� yava� al���rs�n.
paris ne g�zeldir �imdi may�sta,
kolay gelsin simi!

ne fait pas de stress; le bonheur, c'est ton moyen de vie..
:)

4:56 ÖS  
Anonymous zeya said...

ben �t� yapmay� bilmiyorum :(
o y�zden g�mlek giymiyorum :)
�t� yapmaya kalksam boynum d�nmekle kalmaz neler olurdu neler :)

6:11 ÖS  
Blogger olga said...

bende yeni �t� ald�m , fotosunu bloga bile koydum . o derece bi yak�nl�k olustu aram�zda.
bu arada ,
sevgili simiole , iki saattir okuyorum heralde yaz�lar�n� .
s�peerrrr . cok sevdim.
sevgiler..

9:00 ÖS  
Blogger jelatin said...

Tabi...
Biz sana para vermiyoruz ya buraya yazman i�in, paral� paral� i� buldun unuttun buralar�.

Yaaa Simiole Han�m bir zamanlar yazd�klar�n�z� zevkle okuyan bir topluluk vard�.

H�

11:31 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

hahaha jelatin :P

6:36 ÖS  
Blogger bething* said...

coraplari bende cikaramiyorum ya...! (yazin bile bazen! :))

11:16 ÖS  
Anonymous Adsız said...

That's a great story. Waiting for more. »

1:59 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google