sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Haziran 2006

-_-

Bu sabah
"is yerinde uyuyakalmamak icin ne yapmali"
sorusuna
mucizevi cozumler
istiyorum.

Kahve? Uc bardak ictim, Kalkip dolasma? Cok yorgunum. Yuzumu yikama? Makyajim akar. Birileriyle konusma? Herkes cok mesgul...

Tanrim, uyuyakalirsam rezil olurum.
Lutfen gozlerimi acik tut.

15 Comments:

Blogger Skoer said...

elma

10:47 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

�ikolata ve hareketli bir muzik.. olmad� wc de 15 dakika kestirebilir misin ps: ben yap�yorum bazen de ama y�z�nde iz kalmamas� i�in kazak kollar�n� yuar� �ek :-)) umarim a��l�r uykun ve g�nn� �abucak ge�er ak�am olur

10:52 ÖÖ  
Blogger jelatin said...

Meyve suyu
Red bull

11:05 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Simi ac� bi�ey ye. Meksika soslu falan bak nas�l b�y�yor g�zlerin nas�l kendine geliveriyorsun bir ��rp�

11:59 ÖÖ  
Blogger Aslicin said...

Kalk�p dola�mak iyi geliyor bana.

2:00 ÖS  
Blogger deryik said...

20 dakikay� a�mayan uyku v�cudu dinlendirip zindelik sa�larm��. 20 dakika sonras�nda ise v�cut 8 saatlik gece uykusu moduna ge�ti�inden, yar�da kesildi�inde uykusuzluk hissi verirmi�. tecr�beyle sabittir: bir kenarda 15 dakika uyu, en az 3-4 saat kurtuluyor. Sonras� i�inse yana��n�n i�ini �s�r�rsan i�e yar�yor :)

2:29 ÖS  
Blogger Burcuk said...

ya evet katiliyorum, 15 dk uyku super bir sey:) ben de kutuphanede masa ustunde uyukluyorum arada 15 dk eheh:))) ama tabi is yerinde zor olur tahminim:)

sudoku coz azicik tuvalette falan, tabi basitlerinden degil:)

3:22 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

alisveris !

bir kadinin uykusunu daha etkin bir sekilde ne kacirabilir ki?

yemek vaktinden once *alisveris yapmaya cikiyorum, dedim. Gittigim yer parapharmacie, hani su icinde bir dolu kozmetik ilac falan satilan hos eczanelerden.

Bir tane vitaminli yuz maskesi, bir tane ozel beyazlatici dis macunu, bir tane de ginsengli -genel yorgunluk- vitamin hapi.

Cin gibiyim su an, yorgunluk cokmesini bekliyorum ki, karsidaki Gap'a gidip bir kot pantalon deneyeyim :)

3:53 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sizin onerileri cepte tutuyorum ama..
bir is gununde alisveristen daha zevkli ne olabilir ki?

3:55 ÖS  
Blogger irm_cik said...

Tabi ki al��vari�.Taraf�mdan da denenmi� bir�eydir kesinlikle i�e yar�yor :) Akl�nda bulunsun enseyi so�uk suyla �slatmakta �ok i�e yar�yor.Final zamanlar� al��veri�e ��kamayaca��mdan,kahvenin de i�e yaramad��� zamanlarda kullan�yorum bu y�ntemi..Denenmi�tir..sevgiler!

5:01 ÖS  
Blogger dinemiz said...

Uyku kac�rma y�ntemlerinden hepsini denedim ama; olmad� 20-25 ��rencikar��s�nda sabah�n 8 inde gerine gerine esnemekten kendimi alamad�m.
Ha bunun sonucu ya t�m s�n�fa kahve �smarlamak ya da t�m s�n�fla birlkte 10 dk kestirme molas� vermek oldu :)
Uyku! sen ne menem �eysin b��le !!

9:48 ÖS  
Blogger Pru said...

klozetin kapa�� kapat�l�p �st�ne oturulur,enseye ve ba��n arkas�na bir-iki rulo tuvalet ka��d� yerle�tirilir(kafay� arkaya vereceksin ki boynun a�r�mas�n),cep telefonunun alarm� kurulur,aiyetle uyunur.

8:11 ÖÖ  
Blogger ibeking said...

revir varsa gidilir, sedyenin �st�nde uyunur.. ha revir yok mu o zaman bo� bi toplant� odas�na..etrafa tansyonum d��t� imaj� verilir...bunlar denemi� metodlard�

3:44 ÖS  
Anonymous Adsız said...

This is very interesting site...
» » »

5:31 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Excellent, love it! » »

11:43 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google