sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

17 Eylül 2008

stay connected

Bazen calistigim sirketi evim gibi goruyorum. Su an oldugu gibi. Hava coktan karardi. Herkes gitti, bir iki kisi var onlar da esyalarini topluyor, ben kendime ait kocaman bir odadayim, muzik acik "I will bring you flowers" diyor guzel bi kadin sesi. Hoparlorlerimi seviyorum.

Bazen diyorum ki ne yapiyorsun sevgili ben. Su an oldugu gibi. Disari cik. Yalnizken oynadigin oyuncaklar degismis, bir cep telefonu, bir blackberry, bir i-pod. Sen ne zaman bu uclu'den ayrilmaya korkar oldun? Haberdar olma herseyden. Kapat gozlerini.


Ama kapatamiyorum, zor. Sen henuz bilmiyorsun, ben burada bu saatte bu kocaman binada bu satirlari yaziyorsam, nedeni var. Kucukken findiktim, ceviz gibiyim artik. Kabugum bak ne kadar kalin. Cok sarsildim, sanki beni deniz tuttu ve simdi bir direge tutunuyorum. Biraksam kendimi dusecegim, sussam gidecegim, yalniz kalsam olecegim..Alismam lazim bunu biliyorum. Zaman istiyorum.

Ama zaman gecerken guzel gecsin de istiyorum. Tutturdum buyudum buyudum diye, biliyorum icimde eski ben. Zip zip ziplamak istiyor herseye ragmen yine.

...Acaba daha ne kadar bu psikanalitik tutumum devam edecek merak ediyorum. Ama yine de kendimi tebrik ediyorum.

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home

Google