sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

07 Kasım 2006

so busy-ness girl oh yeahGunlerim geolocalisation sitesi hazirlamakla geciyor, bunun icin rakip siteler hakkinda rapor hazirliyorum, raporlari sunuyorum, risk aldikca anladim ki sorumluluk buyuyor, sorumluluk arttikca daha cok calisiyorum, daha cok calistikca daha az yaziyorum, daha az yazdikca daha huzursuz oluyorum, bir yandan da guzel gidiyor, ama aklim bir oraya bir buraya gidiyor, dunya cok buyuk sonucta, gunlerim satelitleri zoom'lamakla geciyor, bir daglar goruyorum ruyamda bir sokaklar, hem en buyuk benim hem en minik ben, pusulam elimde, yine orta noktayi bulmaya calisiyorum.

4 Comments:

Blogger NEW YORK MUHTARI said...

Simi kolay gelsin ya.. ben de diyordum yeni postu ne zaman gorecegiz. Simdi sen bize daha az mi yazacaksinmi demek bu?

3:56 ÖS  
Blogger Emir Bey said...

okul zor diyoruz şimdilik, o bitince işler daha zor, hep daha mı zorlaşacak herşey yahu? bir rahata eremeyecek miyiz?? :)

8:12 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

new york muhtari,
daha az yazmamaya calisacagim. umarim basarili olabilirim.

emir bey,
rahata sanirim sadece haftasonlari eriliyor ama o da cok kisa :(

2:52 ÖS  
Anonymous Mrt KLC said...

Simi şu yönden bak hayattaki en deqerli yaşanmışlıklar kısa kesitlerde oluyor.. tüm hafta rahat olmak cok sıkıcı olsa qerek, yanında püf püflenen bir sevqili film izlediniz evet sen biraz kitap okudun belki o tv izledi eee nereye kadar..

haftasonu altın qibidir benim için =)

10:02 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google